Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

 

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

Semi­nář se bude  zabý­vat aktu­ální proble­ma­ti­kou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), která je nedíl­nou součástí adap­tační stra­te­gie zmír­nění dopadů změn klimatu. Jednou z podmí­nek udrži­tel­ného rozvoje je i systé­mová apli­kace hospo­da­ření s dešťo­vou vodou.

Hlavní náplní semi­náře bude:

  • platná legisla­tiva v oblasti dešťo­vých vod
  • tech­nické normy systémů HDV
  • ukázky reál­ných příkladů z ČR a zahra­ničí
  • před­sta­vení on-line nástroje pro podporu rozhodo­vání ve fázi návrhu a schva­lo­vání
  • před­sta­vení dlou­ho­době udrži­tel­ného řešení sráž­ko­vých vod ve vašem městě.

 Termín:

24.10. 2018 Chru­dim (10:00–16:00) — místo bude upřes­něno
regis­trace

V roce 2017 se usku­teč­nily semi­náře v Táboře, Hole­šově, Brně a Děčíně.

Semi­nář je pro všechny účast­níky zdarma.
Každý účast­ník semi­náře obdrží zdarma publi­kaci Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR.

Mate­ri­ály ke stažení:

Před­ná­še­jící:

  • Ing. Jiří Vítek
  • doc. Ing. David Strán­ský, Ph.D.
  • Dr. Ing. Ivana Kabel­ková
  • Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lej­ším odve­dení jednot­nou stoko­vou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné.

Kontakt:   PhDr. Dagmar Koucká, tel.: 737 909 300,  dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

 


  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Napsat komentář