Archiv pro rubriku: Aktuality

AKCE 2018

   ——————————————————————————

Předběžné upozornění na odborné akce které jsou připravovány v roce 2018 a na které budou vždy v předstihu několika týdnů rozesílány pozvánka s přihláškou, a tyto začnou být ke stažení i na   webové adrese  www.cvtvhs.cz.

 • 078 Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 11.9.2018
 • 088 Národní dialog o vodě 2018 – „Vodní hospodářství a veřejné zájmy“, Hotel Skalský Dvůr na Vysočině, 18./19.9.2018
 • 098 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 1.10.2018
 • 108 Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 10.10.2018
 • 118 Seminář Adolfa Patery 2018 – Extrémní hydrologické jevy v povodích, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217,
 • Níže je odkaz na  pozvánku a přihlášku k účasti na tradičním „Semináři Adolfa Patery 2018 – Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích“, který se bude konat dne 1. října v sále č. 217 sídla ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Přihláška SAP 2018

  Pozvánka SAP 2018 

 • pozvánka i s přihláškou budou ke stažení také na  webových stránkách www.cvtvhs.cz
 • 24.10.2018
 • 128 Vodní toky 2018, Hotel Černigov v Hradci Králové, 20./21.11.2018.

 

 

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

 

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

Semi­nář se bude  zabý­vat aktu­ální proble­ma­ti­kou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), která je nedíl­nou součástí adap­tační stra­te­gie zmír­nění dopadů změn klimatu. Jednou z podmí­nek udrži­tel­ného rozvoje je i systé­mová apli­kace hospo­da­ření s dešťo­vou vodou.

Hlavní náplní semi­náře bude:

 • platná legisla­tiva v oblasti dešťo­vých vod
 • tech­nické normy systémů HDV
 • ukázky reál­ných příkladů z ČR a zahra­ničí
 • před­sta­vení on-line nástroje pro podporu rozhodo­vání ve fázi návrhu a schva­lo­vání
 • před­sta­vení dlou­ho­době udrži­tel­ného řešení sráž­ko­vých vod ve vašem městě.

 Termín:

24.10. 2018 Chru­dim (10:00–16:00) — místo bude upřes­něno
regis­trace

V roce 2017 se usku­teč­nily semi­náře v Táboře, Hole­šově, Brně a Děčíně.

Semi­nář je pro všechny účast­níky zdarma.
Každý účast­ník semi­náře obdrží zdarma publi­kaci Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR.

Mate­ri­ály ke stažení:

Před­ná­še­jící:

 • Ing. Jiří Vítek
 • doc. Ing. David Strán­ský, Ph.D.
 • Dr. Ing. Ivana Kabel­ková
 • Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lej­ším odve­dení jednot­nou stoko­vou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné.

Kontakt:   PhDr. Dagmar Koucká, tel.: 737 909 300,  dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

 


  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Provoz vodovodů a kanalizací 2018 ve dnech 6. – 7. 11. 2018, v Brně

 

     

Provoz vodovodů a kanalizací 2018

Datum konání: 6. – 7. 11. 2018

16. ročník konference
Místo konání: Orea Hotel Voroněž v Brně
Informace: konference@sovak.cz 

Odborný garant: Ing. Oldřich Vlasák
Organizační garant, informace pro partnery: Ing. Barbora Škarková, tel: 221 082 688
Programový garant: Ing. Zuzana Jonová, tel.: 221 082 207

Úvodní informace
Nabídka partnerství pro konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2018
Rezervované kapacity ubytování
Program konference
Organizační pokyny
Přihláška pro účastníka konference
Nabídka odborných exkurzí (2.den konference)
                       – Čistírna odpadních vod Brno-Modřice
                       – Úpravna vody Rosice

 http://www.sovak.cz/seminare/provoz-vodovodu-a-kanalizaci-2018

 

  


Kalendář akcí