Dotace MZe

Odkaz na stránky MZe- dotace ve vodním hospodářství

 

Vypsané výzvy:

Vodní nádrže

Pozor výzva do 31: 7 a do 30. 11. 2017

http://eagri.cz/public/web/file/537891/_129_280_Pravidla_podepsana_M.PDF

Dotace – výzva MZe – stavba vodovodů a kanalizací pro obce do 1000 obyvatel

http://eagri.cz/public/web/file/529984/I._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300.pdf

Ministerstvo zemědělství  vyhlásilo národní dotační program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Žádosti budou přijímány od 24. dubna 2017 do 31. 8. 2017

 

Stát podpoří zatravňování ochranných pásem vodních zdrojů

Od 27. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku