Dotace MZe

Odkaz na stránky MZe- dotace ve vodním hospodářství

Dotace na vodovody a kanalizace

V pondělí 20. srpna  2018 vyhlásilo MZe  výzvu, během které si obce a svazky obcí rozdělí 800 milionů korun.

Vloženo  21. srpna  2018

Dotace – Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní. Pro vyplnění formuláře EDS (S09) je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 se v současné době aktualizují a budou vyvěšená na webu v dohledné době.

Vloženo  21. srpna  2018

 

 

 

Stát podpoří zatravňování ochranných pásem vodních zdrojů

Od 27. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku