Dotace MZe

 

Odkaz na stránky MZe- dotace ve vodním hospodářství

MZe spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu    –  9. října 2018

Dotace na vodní toky a malé vodní nádrže  dotace

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Vypsána III. výzva  a to 27. 8. 2018

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Vloženo  27. srpna  2018

Dotace na vodovody a kanalizace

V pondělí 20. srpna  2018 vyhlásilo MZe  výzvu, během které si obce a svazky obcí rozdělí 800 milionů korun.

II._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300_podpis 

Vloženo  21. srpna  2018
 

Stát podpoří zatravňování ochranných pásem vodních zdrojů

Od 27. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku

MZe spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu

Vodohospodářské zaměření