Odkazy na webové stránky

   

LOGO ČSVTS      http://www.csvts.cz/

SVCR      http://www.csvts.cz/svcr/

Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení Severočeského kraje 

Informační portály pro vodní hospodářství

Vracíme vodu do lesů – nový odkaz a zajímavý

Hamr- monitorování sucha

spuštěno v prosinci 2018

Sucho v krajině   –   cílem tohoto webu je informovat širokou veřejnost o činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO nový web

Voda – základ života       nový perspektivní portál

Pravda o vodě

Intersucho    nový portál s informacemi o suchu

DriDanube – mezinárodní projekt zaměřený na sucho

Klimatická změna  portál o klimatické změně

Počítáme s vodou

Voda v krajině

Fakta o vodě  nový web od května 2017 o vodě

Rybí přechody – databáze  migračních překážek

 Závlahy i Intersucho na tiskové konferenci Státního pozemkového úřadu  – převzato ze stránek SOVAK

Informační systém veřejné správy – VODA

Povodňový informační systém „POVIS“

Hydroekologický informační systém (HEIS)

Centrální evidence vodních toků 

Vodní eroze

Studánky  Národní registr pramenů a studánek v ČR

 Hydroekologický informační servis VÚV TGM

HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

CENIA  CENIA, česká informační agentura životního prostředí (státní příspěvková organizace), zřízená MŽP

Odborně způsobilé osoby:

Odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Krajské úřady (odkaz na krajský úřad a na oddělení vodního hospodářství):

Královéhradecký kraj   http://www.kr-kralovehradecky.cz/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=190

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=85

Pardubický kraj   http://www.pardubickykraj.cz/

https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-vodniho-hospodářství

Středočeský kraj   http://www.kr-stredocesky.cz/

http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/24

Krajské hygienické stanice 

Krajská hygienická stanice   Královéhradeckého kraje

http://www.khshk.cz

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

http://www.khspce.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

http://www.khsstc.cz

Správci vodních toků

Povodí Labe, státní podnik,  http://www.pla.cz/

Povodí Vltavy, státní podnik,   http://www.pvl.cz/

Povodí Moravy, státní podnik,   http://www.pmo.cz/

                –  Zpravodaj o vodě

Lesy České republiky, s.p.   http://www.lesycr.cz/

Centrální evidence vodních toků  http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

Legislativa

Zákony pro lidi   http://www.zakonyprolidi.cz/

Ministerstvo vnitra     http://www.mvcr.cz/  → Legislativa → Sbírka zákonů

Nejvyšší správní soud:  http://www.nssoud.cz  (judikatura)

Ministerstvo zemědělství  http://eagri.cz/  → voda → legislativa → úplná znění  nebo Metodické pokyny nebo Výklady nebo Technické normy

Ministerstvo životního prostředí http://www.mzp.cz/  → legislativa → právní předpisy

Veřejný ochránce  práv  OMBUDSMAN

Vrty, studny, vodovodní přípojky – náhled Ombudsmana

Ministerstva

Ministerstvo vnitra   http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zemědělství   http://eagri.cz/

Ministerstvo životního prostředí   http://www.mzp.cz/

Odborné organizace

Česká inspekce životního prostředí   http://www.cizp.cz/

Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz/

            – srážky v jednotlivých letech

Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL) http://www.ikse-mkol.org/

Sovak  http://sovak.cz/

Asociace pro vodu    http://www.czwa.cz/

Státní fond životního prostředí   https://www.sfzp.cz/

Státní pozemkový úřad   http://www.pfcr.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy http://www.vumop.cz/

 VRV, a.s.  :    http://www.vrv.cz/index.php?main=2

Průmyslová ekologie – informační portál

       http://www.prumyslovaekologie.cz

Naše voda – informační portál o vodě

 http://www.nase-voda.cz/

Vše o vodárenství         http://www.vodarenstvi.cz/

Česká asociace hydrogeologů:http://www.cah-uga.cz/

http://www.geology.cz/extranet/sgs/geologicka-dokumentace

Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:    http://www.unmz.cz/

Nadace pro půdu

Školící firmy

LP efekt – vzdělávací agentura, pořádá školení a kurzy v oblasti vodního hospodářství:  http://www.lp-efekt.cz/onas.htm

Máte dotaz? Možná se už někdo ptal na to samé

ENVI profi.cz – zde najdete právní přepisy z voda a ŽP a odpovědi na některé dotazy z vody a ŽP

http://www.enviprofi.cz/32/3/dotazy-a-odpovedi/?all=1&ns=3411#offset=0;filters=topic_vd%3Avoda% 2Ctype%    3Adotaz_a_odpověď

Portál k problematice vodovodů a kanalizací (portál spravuje JUDr. Rubeš Ph. D.) Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

http://www.jaknavak.cz

Zajímavosti z vodního hospodářství

      http://www.tretiruka.cz/voda3/

Ostatní

Žít krajinou – nově vložen odkaz

Výzkumný ústav vodného hospodárstva  Bratislava

Kvalita vody v přírodních koupalištích

  MVO Ľudia a voda zajímavý slovenský web

Suché jezy:      http://www.suchejezy.cz/

Časopis pro vodáky

Časopis Vodní hospodářství   http://www.vodnihospodarstvi.cz/

Pijte zdravou vodu   –  odborný portál Svazu minerálních vod

Přehrady

http://www.prehrady.cz/

Stránky k vodnímu koridoru Dunaj-Odra- Labe.

Certifikace stavebních výrobků C E

Průvodce po Labi

http://wasserkulturlandschaft-elbe.de/elbquelle-muendung-moldau/language/cs.html

Odkaz na časopis Vodní cesty a plavba ( v uvedeném časopise se poměrně často píše o vodní cestě Dunaj – Odra – Labe)

http://www.rvccr.cz/casopis-vodni-cesty-a-plavba

       Facebook – Voda základ života 

 Počítáme s vodou

        Portál veřejné správy   http://portal.gov.cz/portal/

Vývoj českého vodního práva za první republiky – diplomová práce 2012

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,     http://www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_HOME

Citáty k vodě

Občanské sdružení Denemark Kutná Hora

Portál pro obce

POVODNĚ

Radar

Radar ČHMÚ

Radar    mapy in-počasí

Velmi zajímavou novinkou je možnost zobrazit si proudění v oblacích – nádherně tak můžete vidět směr postupu srážek. Vítr se samozřejmě s výškou mění a proto si ho můžete prohlédnout ve třech hladinách, které jsou určeny dle typu oblačnosti (nízká, střední, vysoká).

http://www.ventusky.com/

Zelené střechy – realizace zelených střech

Koupací jezírka

 

Vodohospodářské zaměření