Dotace

 MŽP vyhlásilo nové dotační tituly

vloženo  2. 3.   2018

Děšťovka  – dotační titul

odkaz na výzvu č. 6/2017

Na uvedených stránkách je i seznam obcí, kde je potvrzeno sucho a to pod odkazem: Seznam prověřených obcí.

sdělení  Ministerstva životního prostředí k dotaci + odkazy

www.dotacedestovka.cz

Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz

Často kladené dotazy (také na webu www.dotacedestovka.cz)

Odkaz na dokumenty k výzvě: https://www.sfzp.cz/sekce/878/dokumenty/

Prezentace k dotačnímu titulu „Dešťovka“

vloženo  27. 4.   2017

Dotace – výzva MZe – stavba vodovodů a kanalizací pro obce do 1000 obyvatel

http://eagri.cz/public/web/file/529984/I._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300.pdf

Ministerstvo zemědělství  vyhlásilo národní dotační program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Žádosti budou přijímány od 24. dubna 2017 do 31. 8. 2017

vloženo  17. 4.   2017

Stát podpoří zatravňování ochranných pásem vodních zdrojů

Od 27. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku

vloženo  30. 3.   2017

Dešťovka – v dubnu dotace na dešťovou vodu

V dubnu by měla být vypsaná dotace na záchyt a využití dešťové vody pro fyzické osoby.

vloženo  21. 2.  2017

Mezi priority ministra životního prostředí pro rok 2017 bude patřit voda

vloženo  6. 2.  2017

Dotace ze SFŽP

Vypsané výzvy

Výčet výzev, které jsou aktuální:

[1] Domovní čistírny odpadních vod. Na tato opatření je otevřena výzva č. 11/2016 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu. O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun a žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

[2] Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Na tato opatření je otevřena výzva č. 8/2016 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu.  Oprávněnými žadateli v aktuální výzvě jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 procent obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. U příspěvkových organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Žádosti o dotace je možné podat od letošního 11. července do 30. června příštího roku. 

 

.[3] Likvidace nepotřebných vrtů . Na tato opatření je otevřena výzva č. 12/2016 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu.  Oprávněnými příjemci dotace jsou tak státní příspěvkové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. Své žádosti mohou podávat od 1. listopadu do 28. dubna 2017.

 

[4]  Zeleň do měst a obcí. Podrobné informace k této výzvě  č. 10/2016 jsou dostupné na tomto odkazu.  Žádosti je možné podávat od 3. října 2016 do 28. února 2017. Pro projekty je alokováno celkem 40 milionů korun. O dotaci si může požádat nejen město nebo obec, ale dokonce i fyzické osoby nebo skupina fyzických osob, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství.

Dotace jsou určeny jak pro projekty v rozvojových oblastech sídel, tak i v původní zástavbě. Podpořeno bude zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků, jako např. rekultivace alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní nebo i mokřadů. Dále také na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů, na pořízení nového či rekonstrukci stávajícího mobiliáře a na obnovu a budování cest, pěšin a mostků. Novinkou v této výzvě je podpora opatření, která pomáhají k udržení vody v krajině, a tak i k boji se suchem. Dotaci tudíž dostanou i projekty, které ze zpevněných či betonových ploch vytvoří nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod např. založením trávníků na místě původně zpevněné plochy, nebo vytvořením vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků anebo drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

[5]   Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. 38. výzva  Výzva trvá  od 17. 10. 2016 do  19. 1. 2017.

 [6] Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. 42. výzva  Výzva trvá  od 17. 10. 2016 do  19. 1. 2017.
 

[7]  Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. 43. výzva  Výzva trvá  od 17. 10. 2016 do  19. 1. 2017.

vloženo  3. 11.  2016

 

5. výzva MZe z operačního programu Rybářství

zpráva MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/rybari-mohou-ode-dneska-zadat-o-podporu.html

Více informací k dotačnímu titulu: http://eagri.cz/public/web/file/487510/_1474984170371.pdf

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/pata-a-sesta-vyzva-op-rybarstvi-2014.html

6. výzva MZe z operačního programu Rybářství

vloženo 12. 10. 2016

 

MŽP spouští slibovaný program na boj se suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích

1. 6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Cílem výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možností zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

Oprávnění příjemci:

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Žádosti je možné podat v období od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

PDF[1]Celý text výzvy: 17137-ofdn_vyzva_8_20160711

vloženo 14. července 2016

 

PDF[1]ASIO, s.r.o. – informace o dotacích

Informace k dotaci na odstranění zápachu z průmyslových podniků, čistíren odpadních vod či čerpacích stanic.

aktualizováno 15. 3.  2016

PDF[1]MŽP nabízí obcím 50 milionů korun na chytré hospodaření s vodou

aktualizováno 2. 3.  2016

MZe – dotace do rybníků, článek převzat z webových stránek MZe

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíRybníky dotace

aktualizováno 23. 11. 2015

Dotace – Státní fond životního prostředí

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu rybníků více než  miliardou korun

 

Harmonogram výzev Národního programu Životní prostředí

Aktuální harmonogram výzev na webových stránkáchˇSFŽP

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/15968/detail/plan-vyzev-na-rok-2015/ 

Dotace – Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/

Dotace – Středočeský kraj (vodovody, kanalizace)

http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/156

Dotace – Pardubický kraj (vodovody, kanalizace)

http://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy/31231/rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-zasobovani-pitnou-vodou-a-odkanalizovani-obci-do-2000-obyvatel

Dotace – Královéhradecký kraj
– vodovody, kanalizace

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/dotace-2014/ziv-prostredi/dotacni-program-rozvoj-infrastruktury-v-oblasti-vodniho-hospodarstvi-obci-do-2000-obyvatel-65946/

protipovodňová ochrana, obnova návesních vodních nádrží

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

 

Historie:

Výzva Ministerstva zemědělství

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu

129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (dále jen program 129 250).

Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014  do  15:00 hod.

Alokace (maximální celková podpora z prostředků programu na schválené projekty) je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč z prostředků kapitoly MZe

. V případě překročení alokace výzvy bude termín pro podávání žádostí rozhodnutím poskytovatele dotace zkrácen.

Žádosti o podporu musí být podány v souladu s Pravidly České republiky Ministerstva zemědělství  čj.144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu

129 250 „VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ(dále jen Pravidla)

Žádost je třeba doručit na Ministerstvo zemědělství Odboru vodovodů a kanalizací prostřednictvím podatelny do 15 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách MZe www.eagri.cz (https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovodyakanalizace/).

Žádost se podává v rozsahu žádosti o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 250“ viz příloha číslo 2 Pravidel.

Nad rámec povinných příloh žádosti předloží všichni žadatelé:

Pravomocná stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu podle předložených formulářů dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

Omezení v rámci výzvy:

Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, které doloží pravomocná stavební povolení.

– Realizace akce (projektu) tj. dokončení akce ( tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31.12.2017

Maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Upozornění pro žadatele:

Oblast i podpory

a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),

b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích do 1000 obyvatel(podprogram 129 252),

c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce) (podprogram 129 253),

d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253),

e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253).

Oprávnění žadatelé

a) obce,

b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatíli předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku,ručí za závazky svazku.

Informace k Pravidlům programu 129 250

Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel je účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady, tedy náklady akce po odečtení neuznatelných částí, jako jsou např. náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, rekonstrukci vodovodních řadů či stok, náklady na zainvestování pozemků, náklady na vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, rezervy, apod.) a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř.o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. V tomto případě se podpora poskytuje u rozestavěných staveb pouze na dofinancování neprostavěných NSTČ.

Informace k hodnocení žádosti

Projekt bude hodnocen jako celek, v případě kladného posouzení a splnění všech podmínek pro zařazení bude projekt zařazen do zásobníku akcí programu. O zařazení projektu do „Návrhu akcí kinancování“ rozhodne mezirezortní komise.

Výše podpory

v rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč,

pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60% z NSTČ.

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství

Odbor vodovodů a kanalizací

Těšnov65/17, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 812 183, fax: +420 221 812 183

Převzato ze stránek Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/novinky/program-129-250-i-vyzva-ministerstva.html

Napsat komentář

Vodohospodářské zaměření