Vídeň – Znojmo 2010

24. a 25. září 2010 

Sdružení vodohospodářů – oblast Morava pořádala přes CK dvoudenní zájezd, kterého se zúčastnilo i 14 osob přes naší oblast Kutná Hora, z toho 10 členů oblasti.

  1. den – odjezd z Brna cca v 9,00 hod., příjezd do Vídně – města s 1,6 mil obyvatel. První zastávka je u „Hundertwasser-KrawinaHaus“, postaveného v letech 1979 – 1985. Je to velice zvláštní dům – či spíše seskupení několika domů, které má různé barvy, každé okno jiné a je bez pevných úhlů. (foto č.132)

Potom již následovala odborná exkurze na čistírnu odpadních vod na okraji Vídně s kapacitou 4,5 mil. EO, jejíž vlastníkem je město Vídeň. Čistírna byla postavena v roce 1980 a její rekonstrukce s realizací 2. linky byla ukončena v r.2005. Na čistírně pracuje 150 pracovníků a rozloha čistírny je 45 ha. (foto č.1086)

Na čistírnu je gravitačně (kromě přechodu vrchem Dunaje) svedeno cca 98 % odpadních vod z města včetně vod dešťových (dokonce dle sdělení bez odlehčovacích výustí). Během deště dochází k retenci ve stokách, které jsou průchozí a jejich délka je cca 2300 km. Přítok na ČOV je 680 tis. m3/r v bezdeštném období (z toho cca 1/3 je balast) a až 1,5 mil. m3 za deště. Max. přítok na ČOV je 1800 l/s, zbývající množství odpadních vod je akumulováno ve stokách (starých 150 let). Při deštích je část vody svedena na 1. stupeň a část přímo na 2.stupeň. V době sucha je část vyčištěných odpadních vod svedena zpět na přítok. Na čistírně je spotřeba el. energie 62 mil. kW/rok. Spotřeba vody na jednoho obyvatele je 150 l/den a stočné je 1,75 euro. (foto č.144)

Odpadní vody jsou čerpány zakrytými 6 šnekovými čerpadly na mechanického předčištění – lapáky písku a štěrku a strojně stírané česle, které odbourá cca 30 % znečištění. Dále je odpadní voda čištěna v 1. biologickém stupni, které sestává z podélných usazovacích a aeračních nádrží s povrchovými aeračními elementy, dále je mezistupeň s čerpací stanicí a denitrifikace. Ve 2. stupni jsou nitrifikační nádrže s membránami, anoxická zóna a denitrifikační. Odtok vyčištěné vody je přes dosazovací kruhové nádrže do Dunajského povodňového kanálu „Neu Donaj“. Přebytečný kal a příp. primární kal je skladován v zahušťovacích nádržích, potom čerpán na odstředivku a po odstředění spalován ve spalovně při 850 st.C. Pro odstranění fosforu je v 1. i 2. stupni dávkován síran železitý.

Kvalita odpadních vod            na vstupu                   na odtoku          limit

     CHSKCr       679 mg.l-1                  33 mg.l-1         75 mg.l-1

   BSK5             359 mg.l-1                    5 mg.l-1         15 mg.l-1

     TOC                                               10 mg.l-1         25 mg.l-1

   Pc                                                   0,90 mg.l-1          1 mg.l-1

     N-NH4                                        0,99 mg.l-1          5 mg.l-1

Takže to byly technické údaje, které jsme se dozvěděli ve vstupní místnosti administrativní budovy a při pouštění filmu o ČOV. S odborným překladem zde pomáhal Ing. Kouba z naší skupiny. Potom následovala obhlídka celé čistírny, pro její velikost autobusem. Pracovníci čistírny jezdí po areálu vozíky. (foto č.1079 a 1083)

           Z čistírny jsme přejeli do centra Vídně, kde následovala pěší prohlídka historického centra Vídně – Neue Hofburg, Heldenplatz, Graben, Stephansdom, Kartnerstrasse, Opera a další památky, včetně posezení v některé kavárně na vídeňské kávě a zákusku. Protože nám celý den počasí přálo a svítilo sluníčko, myslím, že byli všichni velice spokojeni. (foto č.166)

            Z Vídně jsme navečer odjížděli do vinařství Višňová Adámek, kde jsme byli ubytováni v penzionu. Po degustaci vín a prohlídce sklepa, kde se víno vyrábí, následovala pozdní večeře a další prezentace vín s odbornou přednáškou p. Adámka ml. K poslechu přitom hrála harmonika. (foto č.189).

2.den – po snídani byl odjezd do Znojma, kde byla prohlídka historické části města – kostel Sv. Mikuláše, hradby, radniční věž, gotické, renesanční a barokní domy. (foto č.196). Z hradeb byl nádherný výhled i na řeku Dyji s jezem. (foto č.205). Bohužel jsme neviděli muzeum Znovín, protože tam probíhal samostatný program. Zato ale cca 20 účastníků zájezdu navštívilo Znojemské podzemí, které je jedním z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Jeho vznik se datuje do 14.století. Spletitá 4 patrová síť chodeb v délce cca 27 km má důmyslně vybudované větrací šachty, kouřovody a odvodnění. Původně plnily funkci sklepa pro uchování zemědělských produktů a vína pod každým měšťanským domem. Dle legend se zde schovávali lidé v době různých válek. V současné době je v podzemí zabudována expozice „Tajemné znojemské podzemí“ s alchymistickou dílnou, oživlé skály, netopýry, skřety, vězeňské kobky s vězni a kostry obalené umělými pavučinami.

Pro nás odbornou zajímavostí jsou vodní díla zde vybudovaná, a to 7 studní, které byly propojeny korytem ve 4 podzemním podlaží a zásobovali obyvatele pitnou vodou. Přepady ze studní byly provedeny tak, aby postupně docházelo k usazování nečistot. Vodovod měl délku 2,5 km. Při prohlídce podzemí v délce cca 800 m jsme viděli čtvrtou studnu o hloubce 6 m (voda je ve 4,5 m) elipsovitého tvaru i s částí přívodního koryta. Dle laboratorních vzorků odpovídala tato voda dokonce vodě kojenecké a používala se cca do r.1970. (foto studny č.214 a koryta 215).

 

Dne 3.10.2010          Kalousková Irena

 

 

Napsat komentář

Vodohospodářské zaměření