Aktuality v legislativě

Novela stavebního zákona (i vodního ) –    malé vodní nádrže na ohlášení, 15. 11. 2019 novelu podepsal prezident

Účinnost novely se stanovuje k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Vloženo  15. listopadu 2019

Sněmovní tisk 321 – vodní nádrže a terénní úpravy na ohlášení

 

Ve sněmovně se projednává novela o vodách

Vloženo  14. října 2019

 

Novelizované předpisy v srpnu 2018

 

PDF[1]novely předpisů – srpen 2018

 Vyšla brožura (ÚZ 1266):

ÚZ stavební zákon a vyhlášky (datum uzávěrky: 28. 5. 2018)

Vyhláška o stanovování záplavových území vodních toků – platí od 1. 6. 2018

PDF[1]Záplavová území

Vodní zákon:

Dne 5. 6. 2018 podepsal prezident ČR novelu vodního zákona. platnost je od 1. 1. 2019

SOVAK –  k novele vodního zákona

Vloženo 5. června 2018

Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.

Vloženo   4. června  2018

Poslanecká sněmovna novelu vodního zákona schválila.

Senát zamítl novelu vodního zákona

Vloženo   18.  května 2018

Přepis průběhu jednání – schvalování vodního zákona v Senátu

Návrh novely zákona doručen Senátu 27. 4. 2018 

 odkaz na stránky Senátu, kde dohledáte informace o vodním zákoně a jeho schvalování v Senátu, respektive o projednání a následném zamítnutí.

vloženo  4. 5. 2018

Poslaneckou sněmovnou byla novela  schválena 11. 4. 2018   ve třetím čtení.

vloženo 19. 4. 2018

Novela vodního zákona (zákon 254/2001 Sb., o vodách) je schválena, Sněmovní tisk 45/4

S pozměňovacími návrhy se můžete seznámit na webových stránkách PS:

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=45

vloženo  7. 3. 2018

Metodický pokyn MŽP

 k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vloženo 26. února 2018

MZe aktualizovalo jeden ze svých výkladů

Vloženo 21. února 2018

Závazná stanoviska orgánů územního plánování

Příklady s komentářem

Vloženo 13. ledna 2018

Novelizovaná vyhláška č. 499/2006  s vyznačením změn

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn, ve Sbírce zákonů vyšla  15. prosince 2017.

vloženo  9. 1. 2018

Novela vodního zákona (zákon 254/2001 Sb., o vodách) je znovu v Poslanecké sněmovně, Sněmovní tisk 45/0 – čeká na 1. čtení

vloženo  5. 1. 2018

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem

vloženo  25.  12.  2017

V částce 159/2017 vyjde vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 

Možnost podávat připomínky k návrhu vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Připomínky je možné podávat do 27. prosince 2017 -využijte této možnosti

vloženo  10.  12.  2017

Vyhláška 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

vloženo  5.  12.  2017

Novela stavebního zákona

Ve sbírce zákonů pod číslem 225/2017 Sb., vyšla novela stavebního zákona.

Úplné znění – pracovní verze je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj –   s vyznačením změn

a rovněž jsou zde k dispozici související zákony u kterých proběhla změna  –  s vyznačením změn

vloženo  4..  8.  2017

Prezident republiky podepsal dne 13. 7. 2017 novelu stavebního zákona.

vloženo 17.  7.  2017

Novela stavebního zákona byla dne 10. 7. 2017 doručena prezidentovi  k podpisu.

vloženo 10.  7.  2017

Stavební zákon schválila poslanecká sněmovna v původním znění, nyní již chybí podpis prezidenta

Sněmovní tisk 927

 

vloženo 7.  7.  2017

Usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny k novele vodního zákona

PDF[1]Usnesení

 

vloženo 13.  5.  2017

 PDF[1]2017_03_21 Výklad aplikace CWW BREF (PUB)

vloženo 6. 4. 2017

Vodní zákon – 5. 4. 2017 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, nyní je dán k projednání výborům.

Články:

Novela zákona postoupila do druhého čtení

Ministr Brabec – novela vodního zákona se čištěním srážkových vod vůbec nezajímá

vloženo 6. 4. 2017

Projednávání přestupkového zákona je v poslanecké sněmovně vedeno pod číslem 929

vloženo 28. 3. 2017

Od 1. ledna 2017 je v platnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon a  související vyhláška č. 422/2016 Sb.,  kde je mimo jiné i příloha   č. 27  v níž je  stanovena Objemová aktivita radonu a obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě.

vloženo  13. 1. 2017

Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

  PDF[1]oodp_sdeleni_mzp_zpusob_ohlasovani_pouzitych_kalu_20161121

vloženo  9. 1. 2017

1. ledna 2017 nabývá účinnosti vyhláška 437/2016 Sb.,  vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě  a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

vloženo  2. 1. 2017

 

Částka 138/2016  SB  ( cena 30,- Kč )  8 stran – konec října 2016

  1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

 

  1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

vloženo 24. 10. 2016

Info o velké novele NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu – platnost od 1.8.2016 č. 235/2016 Sb.

PDF[1]Info o velké novele NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

vloženo  26. 8. 2016

ISPOP – novela zákona č. 25/2008 Sb.

o ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.  (zák. č. 255/2016)

Pozor na změny, více v následující příloze

PDF[1]ISPOP
vloženo  23. 8. 2016

 

Koncem července 2016 vyjdou ve sbírce zákonů, v částce  92/2016  SB  ( cena 126,- Kč )  64 stran, dvě novely nařízení vlády a to:

235. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

236. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 a jedna novela vyhlášky a to:

232. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

vloženo 25. 7. 2016

Nový metodický pokyn Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn 20380/2016-MZE-15120

Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

vloženo 30. 6. 2016

Znáte tyto normy?

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Účinnost 03/2012.

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Účinnost 04/2013.

vloženo 24. 3. 2016

 

PDF[1]nař. vl. 57_2016 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Platnost od 1. 3. 2016

Nařízení vlády naplňuje zákonná zmocnění zakotvená v § 38 odst. 5 a 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vzhledem k rozsahu změn a přehlednosti právní úpravy je  stávající nař. vl. zrušeno a nahrazeno novým.

vloženo 19. 2. 2016

Návh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná právní úprava byla vypracována v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. října 2015.

vloženo 17. 2. 2016

Vypořádáni MPR k novele vodniho zákona

vloženo 26. 1. 2016

Částka 166/2015 SB ( cena 124,- Kč ) 64 stran

401. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 

Ve Sb. zákonů vyšel zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Ve Sb. zákonů vyšel zákon 223/2015Sb.,, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sb. zákonů vyšel zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

 vloženo 20. 9. 2015

Novela vyhlášky o ukládání odpadů jde k připomínkám

Současný stav připravované vyhlášky o ukládání odpadů. Týká se i ukládání sedimentů z vodních toků a nádrží.

vloženo 20. 9. 2015

V dubnu 2015 vychází nové předpisy:

pod č. 65/2015 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

pod č. 66/2015Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

 

Rybí přechody – standardy

Agentura ochrany a přírody oznámila, že byl zveřejněn další zpracovaný a schválený standard – SPPK B 02 006 Rybí přechody, který je součástí řady B – Voda v krajině. Standard Rybí přechody obsahuje definice technických a technologických postupů při obnově prostupnosti migračních bariér na vodních tocích. Cílem je poskytnout zainteresovaným subjektům a orgánům státní správy dostatečné informace pro přípravu, realizaci a kontrolu realizovaných opatření. Schváleno 2. 3. 2015

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíRybí přechody . standardy

 

Vyhláška č. 46/2015Sb.  o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

 

Novela stavebního zákona – 2015

Hlavním úkolem Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti územního plánování a stavebního řádu je příprava novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení. Novela stavebního zákona předpokládá i významné změny ve vodním zákoně a to v otázce kompetencí při povolování  staveb.

 Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíNovela zákona o ZPF

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  nabývá účinnosti 1. 4. 2015, vice na odkazu:

http://www.sbirka.com/POSL4TYD/NOVE/15-041.htm

z hlediska vodního hospodářství jsou zajimavé zejména ustanovení paragrafů:

§ 3a – zabývá se používáním sedimentů na zemědělské půdě (sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků)

§ 3 c – postupy při ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě

Aktuální problematika provozu a oprav malých vodních nádržíZměny předpisů 2014

Změny v zákoně o vodách, v zákoně o vodovodech a kanalizacích a související prováděcí vyhlášce.            Autor. I. Kalousková

PDF Závaznost českých technických norem (2)

Závaznost českých technických norem. Příspěvek od Ing. Lázňovského

Senát zamítl novelu o odvozu obsahu jímek u rodinných domů

Vodohospodářské zaměření