Vodní zákon a související

Dne 23. srpna vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

PDF[1]sb0089-2018  – text vyhlášky

Formulář pro společné povolení je součástí vyhlášky MMR č. 66/2018 Sb. Vyhláška rovněž obsahuje náležitosti společného povolení.

Formulář je uveřejněn na stránkách MMR.

Seznam technických norem k 31. lednu 2018

Vloženo 26.  února 2018

Metodický pokyn MŽP

 k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vloženo 26. února 2018

MZe aktualizovalo jeden ze svých výkladů

Vloženo 21. února 2018

Novela vodního zákona (zákon 254/2001 Sb., o vodách) je znovu v Poslanecké sněmovně, Sněmovní tisk 45/0 – čeká na 1. čtení

vloženo  5. 1. 2018

Možnost podávat připomínky k návrhu vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Připomínky je možné podávat do 27. prosince 2017 -využijte této možnosti

vloženo  10.  12.  2017

Metodický pokyn k § 23 a zák. č. 254/2001 Sb.,
PDF[1]Metodicky_pokyn_k_§_23a_

vloženo  18. 1. 2017

Metodický pokyn MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

PDF[1]metodicky-pokyn  – informace

vloženo  29. 11. 2016

 

Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních –  v současné době je předpis projednáván ve Vládě. Předpokládaná platnost od 1. 3. 2016

Předložený návrh nařízení vlády naplňuje zákonná zmocnění zakotvená v § 38 odst. 5 a 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vzhledem k rozsahu změn a přehlednosti právní úpravy je navrženo zrušení stávající právní úpravy – nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – a její nahrazení předloženým nařízením vlády.

vloženo 17. 2. 2016

Ve sbírce zákonů vychází:

401. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

PDF[1]N. vl. 401 – 2015 Sb.

Sbírka zákonů: částka 166/2015 SB ( cena 124,- Kč ) 64 stran

vloženo  4. 1. 2016

Novela vodního zákona je v připomínkovém řízení.

vloženo 21. 11. 2015

V současné době se připravuje novela vodního zákona, hlavní oblastí novely budou poplatky za odběr vody a dále některá ustanovení týkající se odpadních vod.

Připravované zákony mohou výrazně zdražit ceny vody

vloženo dne 29. 10. 2015


 

Nárůst poplatků za odběr podzemních vod může vést k výraznému zdražení vody – stanovisko SOVAK ČR


 

Novela nařízení vlády: Miliardové investice do ČOV    vloženo dne 21. 10. 2015


 

Dokument: Otevřený dopis k nařízení vlády o odpadních vodách    vloženo dne 23. 10. 2015

autor: Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


 

Stanovisko SOVAK ČR k návrhu novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  vloženo dne 23. 10. 2015


 

Hospodářská komora nesouhlasí s novelou nařízení vlády ohledně odpadních vod.  vloženo dne 23. 10. 2015

autor: Vladimír Dlouhý, Prezident, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY


 

V letošním roce, tj. 2015, vyšly dva výklady k vodnímu zákonu:

1) Vodní zákon – komentář III.

Autoři: Z. Horáček, M. Král, Z. Strnad, V. Vytejčková

Vydalo v roce 2015 nakladatelství SONDY s.r.o.

2) Vodní právo

Autoři: Z. Strnad a kol.

Vydala v roce 2015  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodnany.

=======================================================

Dále je možné si z webových stránek Masarykovy univerzity stáhnou publikaci:

Voda v právních vztazích

Autoři: Ivana Průchová, Jakub Hanák a kolektiv

http://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf

=======================================================

Zákon  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vyhláška č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci v platném znění.

Vyhláška MZe č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti souvisejících se správou toků v platném znění.

Vyhláška č.20/2002 Sb., o způsobu měření množství a jakosti vody v platném znění.

Vyhláška č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla v platném znění.

Vyhláška č.125/2004 Sb., kterou se stanoví poplatkové hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odběr podzemní vody.

Vyhláška č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

Nař. vlády č.262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu č.5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

Nař.vl.č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění   odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Vyhláška MŽP č.123/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Nař.vl.č.143/2012 Sb., o postupu určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.

Vyhláška č.450/2005 Sb,. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Nař.vl.č.295/2011Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Nař.vl.č.145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vyhláška č.24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik oblastech povodí

Vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

—————————————————————–

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MZ č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Vyhláška MZ č.35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť.

Vodohospodářské zaměření