Dotace SFŽP

Dotace ze SFŽP

Dotace na sucho – povodně do konce března na SFŽP

Finance na projektovou přípravu mohou zájemci čerpat z Národního programu Životní prostředí. Dotace jsou určené na zpracování kompletní dokumentace, díky které pak žadatel získá peníze na samotnou realizaci z evropských fondů. Výzva cílí především na obce, které tak mohou začít pracovat na lepším hospodaření se srážkovou vodou, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu.

Dotace umožní obcím využít čas a nachystat projekty, díky čemuž pak mohou rychleji čerpat evropské peníze. Do projektové přípravy, na kterou se podpora vztahuje, je možné zahrnout kompletní dokumentaci, tzn. počáteční podkladové studie a analýzy, projektovou i zadávací dokumentaci. „Dotace žadatelům pokryjeme až 90 % výdajů a přijít si můžou až na 5 milionů korun. Peníze navíc poskytneme zálohově a teprve po doložení skutečných výdajů provedeme vyúčtování dotace,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

celý článek na: https://www.mzp.cz/cz/news_20210216_Dotace-na-projekty-proti-suchu-bezi-do-brezna

 

Vloženo  19.  února 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace na vodní nádrže – fyzické osoby – Agentura ochrany přírody a krajiny

http://www.dotace.nature.cz/voda-opatreni/obnova-rekonstrukce-nebo-vystavba-malych-vodnich-nadrzi.html

http://www.dotace.nature.cz/podprogram-115-164-115-165-115-166-kontakty.html      

————————————————————————————

Vypsané výzvy

Harmonogram výzev

Výčet výzev, které jsou aktuální:

Děšťovka  – dotační titul

odkaz na výzvu č. 6/2017 – připravuje se nová výzva

Na uvedených stránkách je i seznam obcí, kde je potvrzeno sucho a to pod odkazem: Seznam prověřených obcí.

sdělení  Ministerstva životního prostředí k dotaci + odkazy

www.dotacedestovka.cz

Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz

Často kladené dotazy (také na webu www.dotacedestovka.cz)

Odkaz na dokumenty k výzvě: https://www.sfzp.cz/sekce/878/dokumenty/

Prezentace k dotačnímu titulu „Dešťovka“

Žádosti o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) je možné podat v období od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace.

Domovní čistírny odpadních vod. Na tato opatření je otevřena výzva č. 11/2016 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu. O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více jak 50% majetku obcemi, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun a žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

 

Vodohospodářské zaměření