Činnost

Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2023

 1. Výborové schůze – leden, duben, květen, červen,září,říjen, prosinec 2023
 2. Členská schůze    26.  března 2023 od 15:00 hod   v restauraci U Kata v Kutné Hoře – 
 3. Setkání vodohospodářů – květen 2023 odborná akce  
 4. Zájezd na Šumavu
 5. Členská schůze se uskuteční   (termín dle vývoje situace)  v restauraci U Kata v Kutné Hoře.
 6. Adventní zájezd do Drážďan – 7. 12. 2023, více informací pí. Vytlačilová

 

Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2020

 1. Výborové schůze – leden, duben, květen, červen,září,říjen, prosinec 2020
 2. Členská schůze    26.  března 2020 od 15:00 hod   v restauraci U Kata v Kutné Hoře – zrušeno
 3. Setkání vodohospodářů – 6. – 7. října  2020– odborná akce  zrušeno
 4. Tuzemský tematický zájezd Orlické hory  – zrušeno
 5. Zahraniční zájezd – Polsko – červenec 2020
 6. Členská schůze se uskuteční  10.  listopadu 2020 od 15:00 hod v restauraci U Kata v Kutné Hoře.

 


To byl rok 2015:

Členská schůze se uskutečnila dne 24. listopadu 2015 od 15:00 v Kutné Hoře.


Členská schůze se uskutečnila dne 22. 9. 2015 od 15:00 v Kutné  Hoře.

IMG_1852IMG_1853IMG_1854


 

 

Členská schůze dne 11. listopadu  2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Členská schůze dne 5. března 2013.

Viz zápis

Výroční členská schůze dne 10. září 2013 v restauraci Kréta v Kutné Hoře

Přítomni : 21 členů dle prezenční listiny, omluveni: 15 členů, nepřítomni : 15 členů. 1 host

Program:

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba komisí – mandátová, volební, návrhová

3. Zpráva o plnění usnesení členské schůze z 5.3.2013

4. Zpráva mandátové komise

5. Výroční zpráva o činnosti Oblasti Kutná Hora za období 2011-2013

6. Zpráva o hospodaření k 10.9.2013

7. Volby do Oblastních orgánů SVČR – výbor, revizní komise, redakční rada, vedení webových stránek v dalším období

8. Organizační zprávy

 • projednání Usnesení z Valné hromady RV z 15.5.2013
 • návrhy na změny a úpravy organizačního a jednacího řádu, Hodnocení činnosti členů, úprava názvu Sdružení vodohospodářů
 • zavedení jednotného systému členských evidenčních čísel v Oblastech,
 • výše členských příspěvků provolební období 2013-2015, výše příspěvku
 • členům při konání čl. schůzí
 • informace k tématickým zájezdům
 • vyhodnocení XXVIII.Setkání vodohospodářů a příprava setkání v roce 2014
 • průběh fotosoutěže

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Viz usnesení

 Informace z členské schůze – 22. listopadu 2011

Předsedkyně OV Kutná Hora Eva Pokorná zahájila jednání a nechala schválit program, následovala volba mandátové a návrhové komise. Usnesení z minulé členské schůze bylo splněno. Mandátové komise schválila usnášení schopnost schůze po půl hodině čekání.

Největší diskuse byla k návrhu OV aktualizace dokumentace „Hodnocení činnosti členů“. Několik částí bylo změněno.

Návrh činnosti OSVČR Kutná Hora pro rok 2012 byl rozšířen o školení k problematice vodního hospodářství směřovaného pro starosty obecních úřadů.

Po drobných úpravách byl schválen výrazně ztrátový rozpočet pro rok 2012.

V organizační záležitostech členka poroty Ing. Tichá sdělila vyhodnocení anonymní fotosoutěže OSVČR Kutná Hora roku 2011 – „Příroda“. Vítězem se stal Jan Lázňovský, na 2. místě se umístil Frant. Dyntera a třetí místo získal opět Jan Lázňovský. Soutěže se zúčastnilo 7 autorů s 40 snímky. Následovalo schválení garantů akcí pro rok 2012. Schválen byl tematický zahraniční zájezd Předběžně Itálie (8 dní – 20 tis. Kč) a tuzemský zájezd v květnu 2012. Navržena byla činnost redakční rady pro rok 2012. RR rozšířena o Ing. Součkovou. OV projedná připomínky a náměty členů OSVČR Kutná Hora. Odsouhlasena spolupráce OSVČR Kutná Hora na školení k vodohospodářské problematice MZe Agentury Kutná Hora 13. prosince 2011 (bez účastnického poplatku).

Účastníci schůze si rozebrali darované přebytečné sborníky z předchozích „setkání“ a konferencí „Voda a pozemkové úpravy“.

Po diskusi schváleno usnesení členské schůze OSVČR Kutná Hora.

Předsedkyně OV Kutná Hora Eva Pokorná poděkovala za účast a ukončila schůzi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výroční členské schůze OSVČR Kutná Hora 6. září 2011 – aktualizace 12. 9. 2011

Informace z výroční členské schůze

Za účasti 22 členů (po 30 min. čekací době) proběhla dobře připravená schůze v pohodě a splnila stanovený program. Po podrobných zprávách a diskusi byly zvoleny nové orgány oblasti a přijato usnesení. Materiály obdržíte po doručení na této stránce a v oblastním zpravodaji.

Schůze se nesla v dobré náladě. Odměněni byli členi s členstvím přes 20 let (Vl. Chobotská a noví čestní členi SVČR H. Poláková, a M. Perný) . M.j. všichni s potleskem přijali zrušení mnohonásobného slibu předsedkyně, že bude ve výboru pracovat pouze jedno období. Bylo by to škoda, protože za období zaktivizovala členy a dala do pořádku veškerou agendu oblasti. Pouze u 5 členů chybí aktualizované přihlášky.

Vedle 7 omluvených členů jsou i tací, kteří vlastně oblasti šetří finance, jednak na občerstvení a dále snížením možnosti získání příspěvků od oblasti na akce. Ale je to přístup neodpovědný. Omlouváme Ty, kteří to mají daleko (Morava), ale co ti z nedaleka a přitom příjemci značných slev na zájezdy oblasti, kdy ostatní svou činnosti jim na slevy pracují? Průměrná délka cesty všech účastníků schůze činí 41 km, potěšitelná je účast 6 členů z východních Čech. Jednou z výrazných změn ze schůze je přejmenování Klubu seniorů vodohospodářů na Klub vodohospodářů (mnozí se necítí starými a navíc někteří mladí nebudou názvem odrazování od účasti na besedách se seniory). V diskusi zazněl i příspěvek, že praxe ukazuje stále nutnější a prospěšnější činnost Sdružení vodohospodářů ČR a potřebu vrátit podnikové vodohospodáře „do zákona“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Členská s chůze OSVČR Kutná Hora 22. února 2011 – aktualizace 25. 2. 2011

Informace z jarní členské schůze

Členská schůze byly od 14:30 hodin v restauraci „Na Krétě“ v Kutné Hoře.

Předsedkyně OV Eva Pokorná po půlhodině čekání pro nižší účast zahájila schůzi, nechala schválit program a provedla volbu mandátové, návrhové a volební komise. Ve zprávě o plnění usnesení z členské schůze konané dne 23. 11. 2010 uvedla, že až na drobné výjimky byla všechna opatření zcela splněna.

Ve zprávě mandátové komise Eva Kohoutová sdělila: přítomno 22 členů (Ing. Anderle, Čermáková, Dyntera, Ing. Hájek, Heřmánek, Hlavatý, Chobotská, Ing. Chodura, Chodurová, Kalousková, Kohoutová, Ing. Kujan, Ing. Kujanová, Lázňovská Marie, Lázňovský Jan, Malina, Mojžíšová, Ing. Perný, Pokorná, Ing. Poláková, MUDr. Stehlík,Zdeňková), omluveno 11 (Dobrovolná, Dupal, Chodura ml., Ing. Kouba, Mgr. Kupecká, Ing. Lázňovský Petr, Ing. Matějka, Stráník, Ing. Tichá, Vytlačilová, Zachová), neomluveno 20 (Hrstková, Janata, Janoušková, Kafka, Kameníková, Kolanda, Kubelková, Ing. Lázňovská, Polák, Pýcha, Ing. Schejbal, Ing. Schejbalová, Součková, Tluka, RNDr. Václavík, Ing. Valterová, Vízková, Ing. Valeš, Ing. Vondráček a Ing. Zbytovská). Schůze po čekací době je usnášeníschopná.

Ve zprávě o činnosti OSVČR Kutná Hora od poslední členské schůze shrnulapředsedkyně akce a činnost Oblasti. Vyzvala všechny při změně adres o sdělení změny OV. Provádí se aktualizace členských přihlášek. Obnoveno bylo členství Ing. Hájka člena OSVČR Kutná Hora.

Volební komise provedla volbu delegátů na Valnou hromadu SVČR (Dyntera, Ing. Hájek, Lázňovský Jan, Pokorná, Pýcha, Stráník, Vytlačilová) a volbu kandidátů do republikových orgánů (Dyntera, Ing. Hájek, Lázňovský Jan, Stráník).

Zprávu o hospodaření za rok 2010 přednesla Ing. Poláková. Rok skončil přebytkem přes 12,5 tis. Kč.

Eva Kohoutová ve zprávě revizní komise za rok 2010 uvedla, že komise neshledala závady.

Eva Pokorná předala pamětní listy k 20. letům činnosti ve Sdružení vodohospodářů (Ing. Kujanovi, Marii Lázňovské a Jiřímu Malinovi) a k 15. letům činnosti ve Sdružení při jejich 75. jubileu Nadě Chodurové a Ing. Karlovi Chodurovi. Následovaly dary a gratulace k 75. jubileu manželům Nadě Chodurové a Ing. Karlovi Chodurovi.

V organizačních záležitostech podala Irena Kalousková informace k tématickému zahraničnímu zájezdu do Švýcarska.

Předseda RV SVČR Jan Lázňovský přednesl zpráva o činnosti SVČR a následně přednesl zprávu o činnosti redakční rady OSVČR. Mimo jiné vyzval další členy k činnosti v RR.

Po informaci odborného garanta akce Jana Lázňovskéh o přípravě a programu XXVI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře ve dnech 10. a 11. května 2011, byl schválen nový název „Aktuality vodního hospodářství, odpadů a ochrany ovzduší“ Zajištěny jsou doprovodné akce: varhanní koncert v chrámu svaté Barbory, společenský večer a exkurze na vodárenskou nádrž Vrchlice a do galerie Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře a ubytování a Ing. Perný navrhl místa setkání a byl schválen sál hotelu U Kata v Kutné Hoře (prvá akce pro uvedení sálu s bohatým zázemím do provozu).

Lázňovská Marie podala informaci o činnosti odborné skupiny „Vodohospodář senior“ OSVČR Kutná Hora.

Ing. Perný seznámil s vyhodnocení fotosoutěže ustavenou komisi. Předání věcných cen zkomplikoval výsledek, kdy na prvých 3 místech se umístil vždy stejný autor. Vyhlášení nové soutěže a předání ceny proběhne na příští schůzi OV.

Po větší diskusi byla schválena úprava „Hodnocení činnosti členů“. Podmínkou pro přiznání příspěvku na akce Sdružení a zahraniční zájezdy od OSVČR Kutná Hora je včasná úhrada členského do 31.3. kalendářního roku, účast alespoň na jedné akci v kalendářním roce (schůze, odborné akce) a další aktivita (spolupráce atd.). Po diskusi a schválení usnesení byl proveden závěr schůze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Členská s chůze OSVČR Kutná Hora 23. listopadu 2010 – aktualizace 25. 11. 2010

Informace z členské schůze

 1. Zahájení provedla předsedkyně oblastního výboru SVČR Kutná Hora Eva Pokorná
 2. Provedena volba komisí – mandátová, volební a návrhová
 3. Usnesení minulé členské schůze z 23. 02. 2010 splněno
 4. Mandátové komise uznává schůzi usnášeníschopnou po čekací době 30 min. Přítomno 18, omluveno 14.
 5. Aktualizace dokumentů Oblasti Kutná Hora – neprovedeno, bude řešeno jednorázově v usnesení ze schůze
 6.  Přijetí nových členů SVČR (Kutná Hora) – 3 členové, ukončení členství na vlastní žádost – 1 x
 7.  7. Návrh činnosti Oblastního sdružení vodohospodářů Kutná Hora pro rok 2011:
 • konání členských schůzí a výborových schůzí (členská schůze 22/2 2011)
 • schůzky odborné skupiny „Vodohospodář – senior“ (6 x)
 • setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 10. a 11. května 2010
 • tematické zájezdy – tuzemský a tématický zahraniční do Švýcarska (15. – 19. 9. 2011)
 • fotografická soutěž včetně vyhodnocení (ceny) na jarní členské schůzi (pro rok 2011 nová soutěž)
 • vyhodnocení dlouholetého členství v SVČR (v roce 2011)
 • činnost redakční rady – 2x ročně vydat elektronický Oblastní zpravodaj

8. Schválen návrh rozpočtu na rok 2011 (ztráta 51 tis. Kč)
9. Doplňovací volby do Oblastního výboru – volba náhradníků do OV (Kalousková, Stráník)
10. Organizační záležitosti:

 • informace o činnosti republikového výboru – Lázňovský
 • informace redakční rady – Lázňovský c) příprava XXVI. setkání vodohospodářů ČR v Kutné Hoře – Lázňovský
 • činnost odborné skupiny „Vodohospodář – senior“ – Lázňovská
 • prodloužení termínu fotosoutěže do 2010 do 31/12, zvolena porota (Perný, Mojžíšová, Tichá), vyhodnocení na jarní členské schůzi
 • ocenění dvacetiletého členství ve Sdružení vodohospodářů ČR (Kolanda, Lázňovský, Pýcha)
 • návrh na čestné členství SVČR – Ing. Poláková, Ing. Perný

11. Bohatá diskuse – náměty k setkání, odborné problémy, díky za významnou činnost některých členů oblasti vč. předsedkyně, dík za ocenění členů

12. Usnesení přednesené Ing. Anderlem schváleno

13. Závěr – Pokorná

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Členská s chůze OSVČR Kutná Hora 23. února 2010 – aktualizace 24. 2. 2010

schůze, ze dne 23. února 2010 v restauraci Na Krétě v Kutné Hoře s programem:

 1. Zahájení a schválení programu – Pokorná
 2. Volba komisí /mandátová, návrhová/ – Pokorná
 3. Zpráva o plnění usnesení z členské schůze – Pokorná
 4. Zpráva o činnosti OSVČR Kutná Hora – 2. pololetí 2009 a návrh činnosti pro rok 2010 – Pokorná
 5. Návrh na úpravu základní dokumentů OSVČR Kutná Hora – organizační a jednací řád, hodnocení činnosti členů a volební řád – Pokorná
 6. Zpráva o činnosti RV SVČR za rok 2009 a plán činnosti pro rok 2010 (Zpráva redakční rady OSVČR Kutná Hora Informace k XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře) – Jan Lázňovský
 7. Zpráva o hospodaření OSVČR Kutná Hora za rok 2009 a návrh bezpočtu na rok 2010 – ing. Poláková
 8. Zpráva revizní komise o hospodaření a výsledek kontroly placení členských příspěvků za rok 2009 – Kohoutová
 9. Diskuse
 10. Zpráva mandátové komise – Kohoutová
 11. Usnesení 12. Závěr a ukončení členské schůze – Ing. Anderle

Účast nadpoloviční, z jednání se omluvilo 5 členů, neomluveno 19. Všechny body programu byly projednány. Bohatá diskuse. Termín zaplacení členských příspěvků za rok 2010 do 31/3 2010 (300 a 100 Kč). Do plánu byl zahrnut tématický zájezd společně s OSVČR Morava – garant – Kalousková. Ing. Tichá podala zprávu z akce Šumava 2009 (24 účastníků). Předsedkyně odešle 24/2 RV doklady. Zápis a usnesení členové obdrží.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 210-4

Vodohospodářské zaměření