Staré ekologické zátěže

Pojem stará ekologická zátěž : „Stará ekologická zátěž je závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.)“. Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.“

Informační portály, které nám mohou poskytnout bližší informace:    Národní inventarizace kontaminovaných míst – mapová aplikace, která poskytuje zobrazení kontaminovaných míst v rámci ČR.

Systém evidence kontaminovaných míst   navazující na předchozí  – databáze kontaminovaných míst i s podrobným popisem (lokalita, způsob využití, rizika, sanace, stav řešení a další).

Středočeský kraj

Vodohospodářské zaměření