Sborníky

 

Sborník XXVIII2013

Sborník XXVIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 3. 5. 2013

AKTUALITY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – 2013

Obsah:

 Jan Lázňovský – Úvodní slovo

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ing. Dana Lídlová – Aktuální informace o vodním hospodářství z MZe

Ing. Michaela Budňáková – Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů

Ing. Miroslav Perný – Problematika rozborů sedimentů a jejich hodnocení podle platné legislativy v praxi

Ing. Ivo Hauptman – Ochrana zemědělské půdy ve vazbě na problematiku sedimentů

Ing. Karel Plotěný, Ing. Darina Vinklárková – Náležitosti zasakování vyčištěných odpadních vod – technická řešení, rizika a legislativa

Ing. Eva Fialová – Novela stavebního zákona na úseku územního plánování

Ing. Marcela Pavlová – Novela stavebního zákona – umisťování, povolování a užívání vodohospodářských staveb

Ing. Magda Horská, CSc. – Realizace staveb z hlediska správce povodí po novele stavebního zákona

JUDr. Jaroslava Nietscheová – Problematika vodních děl na cizích pozemcích v souvislosti s novým Občanským zákoníkem

Ing. Milan Rybka – Vznik nového státního pozemkového úřadu, jeho povinnosti na úseku správy vodohospodářských děl

Ing. Pavel Koreček – ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. – Nový občanský zákoník ve vztahu k vodovodům a kanalizacím – vybrané problémy

Sborník XXVII2012Sborník XXVII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 10. 5. 2012

   AKTUALITY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – 2012

Obsah:

 Jan Lázňovský – Úvodní slovo

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe ČR – Současné úkoly k zabezpečení vodního hospodářství a vodoprávních úřadů

Ing. Josef Reidinger, MŽP ČR – Aktuální stav legislativy k zajištění čistoty vod a vodních poměrů v krajině

Mgr. Zdeněk Horáček, MZe ČR – Aktuální stav zákona o vodách a nových předpisů vodního hospodářství v praxi

JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR – Problémy vodoprávních úřadů s aplikací legislativy vodního hospodářství (stavebního řádu) – úskalí vodoprávního procesu

Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy, s.p. – Manipulační a provozní řády vodních děl (dle vyhlášky č. 216/2012 Sb.)

JUDr. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s.p. RNDr. Pavel Novák, VÚMOP – Ochrana vodních zdrojů a vodních děl formou opatření obecné povahy a praxe vodoprávních úřadů

Ing. Jaroslav Vítek, MBA, ÚPÚ – MZe ČR – Voda v krajině – pozemkové úpravy

RNDr. Jiří Kolář, KHS – Aktuální hygienické předpisy pro koupaliště a bazény

Ing. Michael Barchánek, soudní znalec v oborech vodní hospodářství a ochrana přírody – Sankce ve vodním hospodářství – teorie a praxe

Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o. Brno – Náležitosti zasakování vyčištěných odpadních vod – technická řešení, rizika a legislativa

Ing. Ivo Hauptman, MŽP ČR – Používání vytěžených sedimentů na zemědělské půdě dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.

Ing. Pavla Jirůtková, Cenia, česká informační agentura ŽP – ISPOP

SXXV2010Sborník XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 1. 3. 2011

Od předpisů k opatřením proti znečišťování vod a k ochraně proti povodním

 Obsah:

 Jan Lázňovský – Úvodní slovo

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe ČR – Strategie vodního hospodářství v adaptačních opatřeních k omezení hydrologických extrémů

Mgr. Zdeněk Horáček, MZe ČR – Nové a připravované právní předpisy vodního hospodářství

Ing. Veronika Jáglová, MŽP ČR – Nový přístup k povolování vypouštění odpadních vod

JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR – Základní právní předpisy upravující stav krajiny z pohledu minimálních negativních dopadů při povodňových stavech a jejich reálné uplatňování v praxi

Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy – Závaznost programů protipovodňových opatření ve schválených plánech oblastí povodí

Ing. Jana Pivcová – ÚPÚ – MZe ČR – Podpory a dotace pro projektování a výstavbu protipovodňových a protierozních opatření v pozemkových úpravách a povinnosti a možnosti vodoprávních úřadů při přípravě, povolování a realizaci pozemkových úprav.

Ing. Miloš Havel, Ing. Helena Vondrušková, Zemědělská vodohospodářská správa – Revitalizační a vodohospodářské úpravy vodních toků

Ing. František Kulhavý, CSc. Česká spol. krajinných inženýrů – Racionální řešení problematiky klimatických změn a protipovodňové ochrany v naší krajině z hlediska platné legislativy

Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., Ústav vodního hospodářství a krajiny VUT Brno – Udržitelný rozvoj, ochrana a zodpovědné hospodaření s vodou v krajině

JUDr. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s.p. – Ochrana vodních zdrojů podle platných předpisů a v praxi vodoprávních úřadů Ing.

Ivoj Růžička, CSc. Konifery s.r.o. Žehušice – Vodní hospodářství a chov bílých jelenů v Žehušické oboře

Jan Lázňovský – Dvacetpět setkání vodohospodářů

SbXXIVSborník XXIV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Příprava až kolaudace staveb po připravené novele zákona o vodách

 Obsah:

 Jan Lázňovský – Úvodní slovo

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe ČR – Adaptační opatření vodního hospodářství na změnu klimatu

Ing. Miroslav Král, CSc., MZe ČR – Příprava novely vodního zákona

JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR – Přehled nové legislativy péče o životní prostředí (2008/2009) ve světle její aplikace správními úřady I. stupně

Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy – Závady v dokumentaci staveb proti zásadám vodního hospodářství

MUDr. Magdaléna Zímová, SZÚ Praha – Využívání kalů a sedimentů v teorii a v praxi

Ing. Miroslav Perný, ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o. – Odběry vzorků

Ing. Jiří Štěpán, Vodos s.r.o. Kolín – Vodohospodářské provozy Vodos Kolín s.r.o. (ÚV – dvojitá filtrace, ČOV – TPCA)

PhDr. Pavel Novák, CSc., Muzeum českého venkova – Podíl vody na historických proměnách genia loci okolí zámku Kačina

SXXSborník XX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a X. konference

Příprava, realizace a provoz vodohospodářských staveb dle nových předpisů – I. díl

Obsah:

 Jan Lázňovský     – Úvodní slovo

Pavel Punčochář   – České vodní hospodářství po prvním roce v Evropské unii a ve výhledu

Emil Rudolf           – Právní předpisy v oblasti životního prostředí

Václav Vučka       – Závadné látky a havárie podle zákona o vodách – havarijní plány

Jaroslav Růžička   – Asanace kontaminovaného podloží závadnými látkami

Jiří Kos                 – Mikrobiologická kontaminace vod se zaměřením na legionely

Jan Šálek             – Vodohospodářské stavby jako koncepční krajinotvorný prvek

Miroslav Janeček   – Zahraniční příklady využití nádrží k snížení povodní

Jiří Halačka           – Záplavová území a vodní díla k vodohospodářským melioracím

Jan Lázňovský     – Vodárenská nádrž Švihov a úprava vody Želivka

Magda Horská       – Stanovení náhrad v ochranných pásmech vodních zdrojů

Milan Pekárek       – Věcná břemena a neznámí vlastníci v pozemkových úpravách

Jaroslav Hába       – Oceňování věcných břemen v pozemkových úpravách

Mojmír Procházka – Studie vlivu liniových staveb na okolí

Jiří Hladík             – Aktuální témata – pozemkové úřady

Václav Mazín       – Vymezení citlivých zón podle propustnosti půd

Jaroslav Kostka   – Záznam KPÚ do katastru nemovitostí

Jana Zajícová       – Zkušenosti s prováděním pozemkových úprav

Zdeněk Hledík     – Dotace pro vodohospodářské stavby

Jan Pometlo       – Dotace z SFŽP

Jana Pivcová       – Využití národních i evropských dotací v pozemkových úpravách

Martina Děvěrová – Současná problematika veřejných soutěží

Karel Plotěný     – Současné možnosti čištění odpadních vod

Jiří Kolář             – Zabezpečení jakosti vody v teplých koupelových bazénech

Věra Dubanská   – Současnost a výhled legislativy odpadového hospodářství

Jan Lázňovský   – Dvacet kutnohorských setkání vodohospodářů

Miroslav Perný – Firmy XX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a X. konference

SXVII2002Sborník XVII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Příprava, realizace a provoz vodohospodářských staveb dle nových předpisů – II. díl

Obsah:

Vodní zákon nabyl účinnost – Ing. Karel Tureček

Zákon o vodách a správa povodí – Ing. Milan Jirásek

Současný stav legislativy v hygieně pitné vody – Ing. Ivo Veselý

Hygienické požadavky na koupaliště a koupací místa – RNDr. Jiří Kolář

Nové instituty k ochraně vodních zdrojů v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – JUDr. Jaroslava Nietscheová

Závěrečné slovo k XVII. setkání vodohospodářů – Jan Lázňovský

SKVIII2002Sborník VIII. konference vodohospodářů v Kutné Hoře

Voda a pozemkové úpravy 2002

Obsah:

Program SAPARD Opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy – Jana Pivcová

KPÚ – Projektování PÚ v prostředí programu TopoL – Petr Vácha

ZÁKON č. 254 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Zuzana Jónová

Vodohospodářská studie v povodí kpú – František Hrádek, Petr Kuřík

Aplikace metod navrhování a projektování vodohospodářských a ostatních zařízení – Václav Mazín a Tomáš Kvítek

Revitalizace říčních systémů – Tomáš Just

Exkurze – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostovlice a Okřesaneč – Petr Lázňovský

Stavební dozor při realizaci polních cest – Vratislav Pucand

SKVII2001Sborník VII. konference vodohospodářů v Kutné Hoře

Voda a pozemkové úpravy 2001

Obsah:

Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v projednávání Veronika Nedvědová

K některým aktuálním otázkám vodního práva Jana Dudová

Věcná břemena, spoluvlastnictví Milan Pekárek

Role obce před i po KPÚ Josef Dytrych

Generely komplexních pozemkových úprav jako podklad pro plán společných zařízení Václav Mazín

Výsadby zeleně prostřednictvím Krajinotvorných programů MŽP respektive Programu péče o krajinu při KPÚ Hana Babincová

Jakost vody a KPÚ Tomáš Kvítek

Komplexní pozemková úprava Hlízov – historie a projektování Milan Novotný

Komplexní pozemková úprava Hlízov Jiří Vrba

Zkušenosti s prováděním geodetických prací při KPÚ Karel Vondráček

studny2001Studny a hodnocení kvality vody

Obsah:

Úvodní slovo k aktualizaci sborníku – Jan Lázňovský

Výstavba, provoz a asanace studní – Ing. Karel Chodura

Studny a právní předpisy na úseku vodního hospodářství – JUDr. Ing. Emil Rudolf

Důlní právní předpisy při výstavbě studní – Ing. Pavel Žůrek

Stavební zákon pro stavbu studní – Ing. Magda Horská

Veřejné studny – Ing. Jiří Kos

Dezinfekce vody ze studní – MUDr. Jaroslav Šašek

Požadavky na pitnou vodu a zabezpečení vodních zdrojů dle hygienických předpisů – Ing. Jiří Kos

Zjišťování vodních zdrojů telestezií – Naďa Chodurová

Čistění studní a desinfekční prostředky – RNDr. Stanislav Václavík

Chemické analýzy pitných vod – Ing. Miroslav Perný

SXIX2004Sborník XIX. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

Vodohospodářské stavby od záměru po kolaudaci

 Obsah:

Slovo úvodem – Jan Lázňovský

Návrh koncepce vodohospodářských staveb – Jan Šálek

Státní politika a nová legislativa vodního hospodářství, euronovela vodního zákona – Pavel Punčochář

Státní finanční podpora vodohospodářských staveb – Aleš Kendík

Oprávnění pro projektování a výstavbu staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství – František Kulhavý

Realizace, provoz a zrušení vodní díla z pohledu správního procesu – Emil Rudolf

Veřejné zakázky dle nového zákona, způsoby zadávání zakázek a problematika obchodních smluv – Kateřina Černá

Dokumentace pro územní řízení a povolení vodního díla – Magda Horská

Kvalifikované Průzkumy pro vodní díla – Jana Benešová

Činnost geodetů od podkladů až po kolaudaci – Luděk Šafář

Řešení vodárenských staveb a jejich provozu, provozní řády – Jiří Beneš

Nové hygienické požadavky na stavby a provoz koupališť – Jiří Kolář

Technicko-bezpečnostní dohled na vodních dílech – aktuální problematika – Jiří Poláček

Monitoring vodohospodářských staveb – analytika – Miroslav Perný

Posuzování shody materiálů pro vodní díla a jejich zkoušení – Lubomír Keim

Povinnosti osob (provozovatelů vodovodů) při dodávce pitné vody pro veřejnou potřebu – Jiří Kos

Trendy a možnosti čištění odpadních vod – Josef Malý

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek – Vratislav Lichtneger

Seznam právních předpisů pro vodohospodáře – Jan Lázňovský

Exkurze – Poldry Onomyšl a Hořany a technická opatření komplexních pozemkových úprav – Jan a Petr Lázňovský

Seznam firem XIX. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře – Miroslav Perný

SIXSborník IX. konference vodohospodářů v Kutné Hoře

Voda a pozemkové úpravy 2003

Obsah:

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ Jana Pivcová

Poslední zkušenosti při zpracování studie na výstavbu dálnic Václav Mazín

Koncepce ochrany přírody a krajiny – nový podklad pro pozemkové úpravy Ukázka ze zpracované koncepce Plzeňského kraje Petr Sklenička

Vodohospodářské revitalizace Tomáš Just

Využití účelových vodních nádrží, mikronádrží a mokřadů při řešení vodního režimu v rámci komplexních pozemkových úprav Jan Šálek

Příklady aplikace hydrologického modelu DesQ-MaxQ, v.5.0 pro výpočet charakteristik povodňových vln na malých povodích Hrádek F., Doležal F., Kuřík P.

Ochrana půdy a vody při KPÚ Jana Uhlířová

Studie protierozní a protipovodňové ochrany v malých zemědělských povodích Jana Podhrázská

Vodní dílo, jeho realizace, provoz a zrušení z pohledu správního procesu Emil Rudolf

Exkurze Petr Lázňovský

SXVIII2003Sborník XVIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny

Obsah:

 Úvodní slovo Jan Lázňovský

Vodní zákon po reorganizaci státní správy a strategie ochrany před záplavami Pavel Punčochář

Kompetence orgánů po provedené reorganizaci státní správy Emil Rudolf

Stavební zákon a vodní hospodářství Magda Horská

Předpisy pro výstavbu studní Stanislav Studnička

Provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vladimír Chaloupka

Současnost a výhled legislativy hygieny vod Jiří Kos, Jiří Kolář

Meteorologické a hydrologické hodnocení povodí Josef Hladný

Hydrologický, estetický, krajinotvorný a urbanistický význam menších vodohospodářských staveb Jan Šálek

Řešení protierozní ochrany pro snižování odtoku z povodí Miroslav Janeček

Nový přístup ZVHS k vodě v krajině Štěpán Václavík

Státní fond životního prostředí České republiky a výstavba čistíren odpadních vod Jan Pometlo

Finanční podpora pro vodohospodářské stavby Aleš Kendík

Současnost a výhled legislativy odpadového hospodářství Věra Dubanská

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) a požadavky nové legislativy o odpadech Dagmar Sirotková

Čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu Josef Malý

SXVII2002Sborník XVII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Příprava, realizace a provoz vodohospodářských staveb dle nových předpisů – II. díl

Obsah:

Vodní zákon nabyl účinnost – Ing. Karel Tureček

Zákon o vodách a správa povodí – Ing. Milan Jirásek

Současný stav legislativy v hygieně pitné vody – Ing. Ivo Veselý

Hygienické požadavky na koupaliště a koupací místa – RNDr. Jiří Kolář

Nové instituty k ochraně vodních zdrojů v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – JUDr. Jaroslava Nietscheová

Závěrečné slovo k XVII. setkání vodohospodářů – Jan Lázňovský

SKVIII2002Sborník VIII. konference vodohospodářů v Kutné Hoře

Voda a pozemkové úpravy 2002

Obsah:

Program SAPARD Opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy – Jana Pivcová

KPÚ – Projektování PÚ v prostředí programu TopoL – Petr Vácha

ZÁKON č. 254 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Zuzana Jónová

Vodohospodářská studie v povodí kpú – František Hrádek, Petr Kuřík

Aplikace metod navrhování a projektování vodohospodářských a ostatních zařízení – Václav Mazín a Tomáš Kvítek

Revitalizace říčních systémů – Tomáš Just

Exkurze – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostovlice a Okřesaneč – Petr Lázňovský

Stavební dozor při realizaci polních cest – Vratislav Pucand

SVII_2001Sborník VII. konference vodohospodářů v Kutné Hoře

Voda a pozemkové úpravy 2001

Obsah:

Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v projednávání Veronika Nedvědová

K některým aktuálním otázkám vodního práva Jana Dudová

Věcná břemena, spoluvlastnictví Milan Pekárek

Role obce před i po KPÚ Josef Dytrych

Generely komplexních pozemkových úprav jako podklad pro plán společných zařízení Václav Mazín

Výsadby zeleně prostřednictvím Krajinotvorných programů MŽP respektive Programu péče o krajinu při KPÚ Hana Babincová

Jakost vody a KPÚ Tomáš Kvítek

Komplexní pozemková úprava Hlízov – historie a projektování Milan Novotný

Komplexní pozemková úprava Hlízov Jiří Vrba

Zkušenosti s prováděním geodetických prací při KPÚ Karel Vondráček

 

Vodohospodářské zaměření