Ostatní zákony na úseku ochrany ŽP

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů(zákon o obalech) – úplné znění.

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí.

Vyhláška č.103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna 64/2014 Sb. a z měna 87/2014 Sb.

Vyhláška č.330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Vyhláška č.330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší + novela 155/2014 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Zákon č.62/1988 Sb., o geologických pracích.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č.201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší.

Zákon o kontrole č.255/2012 Sb., (kontrolní řád).

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů – úplné znění pod č.106/2005 Sb. a prováděcí vyhlášky.

Zákon č.25/2008 Sb., o integrované prevenci znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Zákon č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o obalech č.477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce a prováděcí předpisy.

Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

 

Vodohospodářské zaměření