Izrael 2018

Zpráva ze zájezdu do Izraele ve dnech 11.4. – 18.4. 2018

 

 Účast 16 osob 

 11. středa – sraz všech účastníků byl  cca 19:00 hod. na Letišti Václava Havla v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, vlastní odlet byl ve 22:15 hod. s ohledem na bezpečnostní kontrolu (1,5 hod).
 12. čtvrtek – ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 04:30 hod. jsme přijeli do staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, procházka historickým centrem za tmy a při rozednění. Následoval odjezd do Tel Avivu, kde jsme se prošli po tržišti, dali ranní kávu u stolečku na chodníku před místní kavárničkou. Poté mělo být koupání ve Středozemním moři, ale vzhledem k brzké hodině ho myslím z nás nikdo nezkusil. Po předání zavazadel do hotelu San Antonio v Betlémě (Palestina), jsme se věnovali Betlému, procházka po náměstí, poté  bazilika „kostel narození“ – místo Narození Ježíše Krista (fronta na vstupu a předbíhání pánů z Azerbajdžánu, s kterými se málem poprali místní) a místo Narození Ježíše Krista , jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup suvenýrů z olivového dřeva či z mrtvého moře. Ubytování, večeře. Únava po téměř probdělé noci byla velká.

 
 

13. pátek – po brzké snídani zastávka u první vodohospodářské stavby – soustavy tří Šalamounových nádrží sloužících dříve jako zdroj pitné vody pro Betlém, v současné době již prázdné, za deště se občas naplní, druhá je nyní využívána i pro rekreační účely. 

                                                                                                                     

Další zastávka byla Hebron – Makpala – místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, syna Izáka, Jákoba a dalších potomků (polovina Makpaly je mešita – muslimská a druhá část židovská). Následoval Arad – pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu. Pro vodaře zde byli zajímavé zbytky reservoáru o hloubce 10 m a objemu 400 m3 a vodního tunelu pro zásobení vodou pův. domů pod chrámem . Odtud jsme došli k dalšímu původnímu reservoáru . Poslední zastávka byla u Mrtvého moře (420 m pod hladinou moře) v příjemném letovisku En Boqeq. Koupání bylo skvělé, vstup do moře již horší, bez bot téměř nemožný, ale solné kuličky – krystaly, které jsme dovezli jsou velice zajímavé . Po cestě několikrát přejíždíme tzv. Checkpoint – hranice mezi Izraelem a Palestinou (3 m vysoká zeď). V Palestině je většinou všude velký nepořádek.

 14. sobota – snídaně, první zastávka Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem a další vodní stavbou rezervoárem. Po cestě jsme vidělmnožství závlahových nádrží . Další vodohospodářskou stavbou byl původní aquadukt u Středozemního moře u Ceasarei  .           

 Caesarea Přímořská – ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, kteří zde obrátili na křesťanskou víru centuria (římského setníka). V původním divadle nám zazpívala přímo pí. průvodkyně, abychom slyšeli jak se to rozléhá. Další vodní stavba – románská studna – . Odpoledne ještě kratší vykoupání ve Středozemním moři, Betlém – večeře v hotelu.

 

 

15. neděle – snídaně, celý den Jeruzalém (Izrael) – jeho staré město je rozděleno na 4 čtvrti – židovskou, muslimskou, křesťanskou a arménskou a vchází se sem 8 historickými branami, např. Herodova brána, Lví brána, Zlatá brána, brána Jaffa. Nejdříve jsme vyjeli na Olivovou horu 780 m n.m. (zde trávil Kristus noc před svou smrtí) – jedinečná panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém a Skalní dóm se zlatou kopulí – . Dále jsme pokračovali pěšky, chrám Dominus Flevit (Pan zaplakal), odkud Kristus předpovídal zkázu města, po cestě pravoslavný kostel Máří Magdalény postavila ho ruská hraběnka, potomek z carské rodiny, Getsemanská zahrada – zde Petr zradil Ježíše – výhled na nekropol , bazilika Národů (Poslední agonie), přes údolí potoka Cedron do Starého města Lví branou, kostel sv. Anny (zde je její hrob – postavila ho arménská církev) – nádrž Bethesda lázně.                                                                                         Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma – zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení Páně (Ecce Homo) – Kristus odsouzen Pilátem na smrt.

Křížová cesta, kterou kráčel Ježíš při svém odsouzení – Ul. Via Dolorosa

 
 

Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista,- Kámen pomazání – balzamování, svaté místo – . Západní zeď – nebo-li Zeď nářků – místo, kde židé oplakávají zničení chrámu – autentické místo prvního i druhého židovského chrámu (je rozdělena na část na muže a pro ženy , hora Sion – Caenaculum – místo ustanovení Poslední večeře Krista s apoštoly – večeřadlo, Dormition – bazilika zesnutí Panny Marie , tradiční hrob krále Davida , Betlém večeře v hotelu.

 16. pondělí snídaně, začíná zastávkou u řeky Jordán – Jardenit, místo křtu Ježiše Krista  a česká deska   , zde umístěnou, potom plavba po Galilejském jezeře – viz foto naší skupiny . Oběd v místní restauraci u Galilejského jezera, odpoledne návštěva dalších míst, a to  Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, nová synagoga postavena na místě původní, Tabgha – Nasycení zástupů – zázračného rozmnožení chleba a ryb, mozaiky ze 4. století n.l. – benediktinský klášter, dům rybáře Petra, Mensa Christiu – místo ustanovení apoštola Petra za hlavu prvotní církve (původní jméno Šimon) .

Národní park Beit Shean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách.

Galilejské jezero sloužilo dříve jako hlavní zdroj pitné vody pro Izrael. Vede odtud tzv. Národní rozvaděč vody v délce 130 km, který v současné době zásobuje jen již severní část Izraele. Přivaděč je tvořen soustavou obřích potrubí, otevřených kanálů, tunelů, nádrží a rozsáhlých čerpacích stanic. Původně bylo odebíráno cca 400 mil m3 vody ročně, z toho 50 mil. bylo dle smlouvy dodáváno Jordánsku. V r.2016 byl odběr jen již 25 mil. m3, vzhledem k tomu, že hladina jezera výrazně klesla a voda je dodávána převážně jen pro pitné účely. Jezero je napájeno pouze řekou Jordán. Zbývající část Izraele je zásobována jednak z menších místních zdrojů a potom hlavně z 5 odsolovacích úpraven vody, z nichž „Nový Sorek“ je největší odsolovací stanice na světě. Zásobování vodou je prováděno v Izraeli státní společností „MECOROD“ a cena vody je stanovena ve výši cca 37 Kč/m3 pro odběr za občana do výši 35 m3/rok a při přesahu tohoto množství je to již cca 75 Kč/m3. Izrael se snaží šetřit vodou, je využívána jak voda dešťová, tak voda odpadní, ztráty v sítích byly sníženy na 7 % a např. rajčata jsou zalévána slanou vodou. Všude je rozvedena tzv. kapková závlaha, a to jak v poušti u nové výsadby palem, tak i ve městech (foto 4002). 

 17. úterý – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma – Judská poušť, hora Pokušení (zespodu), kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-ortodoxní klášter – . Po cestě jsme viděli i vodovodní potrubí i s hydranty, vedené přímo nad zemí přes několik přečerpacích stanic, jako i mnohde jinde.  Přímo na poušti na mnoha místech žijí beduíni, kteří na parkovišti před klášterem prodávali své výrobky. Po cestě byla zastávka na místě, kde je přesně „nula“ m n.m.

Nabi Musa – muslimská pouštní poustevna s tradičním hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda. Opět zde byl vodovod vedoucí venkem . Další zastávkou bylo   Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (neolit) s pramenem . Poslední koupání v Mrtvém moři v osadě El Khalia – možnost natření bahnem z Mrtvého moře. Voda obsahuje především chlorid hořečnatý (52 %), chlorid sodný (30 %), chlorid draselný a bromid hořečnatý.

Návrat do hotelu v Betlémě a speciální slavnostní večeře na závěr pobytu s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan v hotelu 

 
 

 

 

18. středa – snídaně, cca v 08:30 odjezd na Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), opět další vodojem – cisterna na vodu s tunelem , nádherný výhled , oběd v orientální restauraci ve středu Betléma , foto s odpadními trubkami v Betlémě – opět nad zemí  , poslední nákupy a odjezd na letiště po silnici obehnané z obou stran plotem (silnice je Izraele a za ploty je Palestina), v 17:55 hod. odlet s příletem do Prahy ve večerních hodinách.

 

Závěrem lze říci, že v každém z nás zanechal Izrael spolu s Palestinou nezapomenutelné zážitky, umocněné nepřerušovaným vyprávěním naší průvodkyně z CK AVETOUR Mgr. Benešové, která znala perfektně historii od tisíce let před naším letopočtem až po současnou. Takže se dá říci, že jsme snad pochopili i některá specifika soužití všech náboženství (všechna si myslí, že Ježíš byl jejich prorokem) a např. pojem „ortodoxní žid“ (nepracuje, jen se modlí a dostává příspěvek od státu), a to že Palestinec nemůže být žid a spoustu dalších zajímavostí z prastaré historie.  

 

Zapsala : Kalousková Irena

 

Poznámka redakce:

Pokud máte zájem dozvědět  se něco více o vodním hospodářství v Izraeli, doporučujeme Vám přečíst si knihu BUDIŽ VODA, kterou napsal Seth M. Siegel  jako  Izraelskou inspiraci pro svět ohrožený nedostatkem vody. Autor byl i v České republice, kde se účastnil velice zajímavých besed na dané téma.

Vodohospodářské zaměření