Historie

Jan Lázňovský
Jan Lázňovský

V   roce 2015 oslavilo Sdružení vodohospodářů ČR 25. výročí svého založení. Činnost započala více jak 7 let předtím, což dokumentuje již letošní XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. Sdružení vodohospodářů ČR je již v pohodě po překonání před rokem vážné krize, Sdružení vodohospodářů ČR je jedna z 61 společností zakládajících členů ČS VTS. Základními složkami Sdružení vodohospodářů ČR jsou oblasti se samostatnou právní i hospodářskou subjektivitou se zaštítěním republikovým výborem. Vznik Sdružení v roce 1990 umožnil sloučení poměrně velké části rozptýlených podnikových vodohospodářů v různých základních organizacích ČSVTS do jediné odborné vodohospodářské společnosti. V krátké době měla organizace na 1 500 členů. Sdružení se pro rozptýlené podnikové vodohospodáře u „nevodařských“ podniků stalo velmi potřebné, jednak vzájemným stykem, předávanými informacemi na školeních, na schůzkách a vydáváním Zpravodaje. Začátek roku 2009 byl pro Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, stejně tak pro celé Sdružení vodohospodářů ČR hektický. Tím, že Valná hromada SVČR 13. 11. 2008 projednala ukončení činnosti RV SVČR a pověření zástupci podali žádost na Ministerstvo vnitra na zrušení celého SVČR. Ve spolupráci s členem kutnohorské oblasti Janem Lázňovským Pražská oblast provedla kroky k zachránění SVČR. Zde se potvrdila slova Dr. Ing. Františka Kastnera, CSc. jednoho ze zakladatelů SVČR a po všech stránkách velkého vodohospodářského odborníka. V přání do nového roku 2002 mj. uvedl: „Kutnohorská oblast Sdružení vodohospodářů, jak ji znám, má i v těchto nevlídných poměrech dost sil na to, aby náš cech udržela pohromadě a aby dala o sobě slyšet. Držím ji palce a budu ji naslouchat“. Jak krize vznikla? Hlavní příčinou předchozí krize Sdružení byla špatná spolupráce republikového výboru (RV) s předsedou Sdružení, minimální účast na schůzích RV a členové republikového výboru zastupující jednotlivé oblasti minimálně komunikovali s vlastními oblastmi. Spolupráce oblastí přestala fungovat. Vedení Sdružení začalo být chaotické a RV spíše oblasti zatěžoval. Pokles členské základny byl mimořádný a tři oblasti ukončily činnost (západočeská, jihočeská a východočeská). Únorové Shromáždění delegátů (2008) bylo nepřipravené a velmi neúplné. Přes požadavky oblastí RV nereagoval a nesjednal nápravu. Na červnový návrh RV upravit činnost RV dle současných potřeb členů a rozpustit úspory RV jednotlivým oblastem reagoval v září Ing. Vok Malínský, CSc. odstoupením z funkce předsedy RV. Bohužel, žádný člen výboru nebyl ochoten uvolněnou funkci předsedy převzít. Tehdejší republikový výbor Sdružení po odstoupení Ing. Malínského z funkce v září 2008 svolal mj. mimořádnou valnou hromadu na 13. listopadu 2008. Navrhl i případné převzetí funkce republikového výboru sdružení některou oblastí. Bohužel pro krátký termín s pozdním oznámením nemohly oblasti zareagovat a přes protesty některých delegátů na VH předložil RV návrh usnesení s ukončením činnosti SVČR k 31. 12. 2008. Požadavek některých delegátů na pokračování činnosti SVČR 1. místopředseda RV jako „po termínu“ zamítl. Bez hlasování o usnesení bylo jednání ukončeno. Z jednání byl vyhotoven pouze zápis neschválený přítomnými. Následně 2. místopředsedkyně RV požádala MV o zrušení SVČR. Na základě protestu RK a několika oblastí (Praha a střední Čechy, Kutná Hora a Morava) RK svolala mimořádnou valnou hromadu k nápravě. Pozvánka byla zaslána předsedům oblasti. Mimořádná valná hromada 5. 1. 2009 mj. zrušila návrh na ukončení činnosti Sdružení k 31. 12. 2008 v ČS VTS a provedla volbu nového Republikového výboru a Revizní komise. Rozhodnutí valné hromady z 13. listopadu 2008 bylo na nové mimořádné valné hromadě odvoláno. Současně byla podána na Ministerstvo vnitra žádost na zrušení požadavku na zániku SVČR. Na ustavující schůzi nového Republikového výboru SVČR 19. 1. 2009 byla provedena volba funkcionářů výboru: (Jan Lázňovský – předseda, Ing. Věra Sigmundová – hospodářka, Hana Kratochvílová – tajemnice a členem Pavel Sedlecký). Bohužel několik členů původního RV nadále zrušení provádělo, což novému RV komplikovalo činnost (požádali MV o zrušení registrace a k 1. 1. 2009 snížilo prostředky na pouhých 1 tis. Kč). Vše se ale podařilo s pomocí aktivních členů a finační půjčkou od oblasti zachránit. Ministerstvo vnitra dne 17. 2. novému RV vyhovělo a Sdružení vodohospodářů ČR je nadále v registru Ministerstva vnitra. Nový Republikový výbor SVČR k normalizaci činnosti Sdružení svolal řádnou valnou hromadu na 3. června a všem oblastem s pozvánkou zaslal návrh nových základních dokumentů Sdružení a návrh další činnosti RV a Sdružení. Na řádné valné hromadě 3. června 2009 byly zvoleny nové orgány Sdružení vodohospodářů ČR a přijaty nové základní dokumenty Sdružení (viz základní část stránky). Dnes i díky příspěvku na činnost od ČS VTS je společnost již i ve finační pohodě a nadále pokračuje díky jednotlivým oblastem v činnosti dle nových stanov přijatých MV 21. 9. 2009 Sdružení vodohospodářů ČR a tím i Kutnohorská oblast Sdružení vodohospodářů ČR může pracovat nadále a 3. listopadu 2 009 obsadil nový Oblastní vábor jednotlivé funkce OV. Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora – člen vědeckotechnické společnosti – dne 5. prosince 2009 vstoupí do 19 roku samostatné existence. Úspěšná „samostatná“ léta navazujících na předchozích 7 let činnosti pod hlavičkou místní organizace OZS Kutná Hora dává záruku při dodržení nastoupeného systému práce při stálém udržování potřebného kontaktu členů oblasti a jejich příznivců a účastníků pořádaných akcí. Každý rok jsou uspořádány alespoň 2 odborné akce a min. dva zájezdy, z toho jeden zahraniční. V předloňském roce jsme uspořádali XXIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a XIII. Konferenci Voda a pozemkové úpravy. Těší nás opět narůstající zájem účastníků. Rovněž jsme uskutečnili dva zájezdy, z toho jeden zahraniční. Vloni 2. – 3. června XXIV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. Rovněž jsme uskutečnili dva zájezdy, z toho jeden tématický zahraniční do Skotska. Činnosti Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora vždy dominovala setkáními vodohospodářů a společenskou činnosti. Bez „setkání“ by oblast nevznikla. Po odchodu zakládajících členů z řídící činnosti na závěr roku 2001 došlo ke změnám činnosti, výraznému poklesu členské základny i krátkodobému poklesu pořádaných akcí, ale v roce 2006 byla činnost plně obnovena. Někdejší velmi aktivní členové (převážně zakládající členové sdružení) vytvořili odbornou skupinu „vodohospodář senior“. Setkání vodohospodářů se trvale zapsala do podvědomí velké rodiny vodohospodářů. Akce, která se bez jediné přestávky pravidelně zaměřuje na novinky ve vodním hospodářství a v ostatních oborech životního prostředí. Rok 2005 byl rokem XX. setkání vodohospodářů, kdy po 20 letech trvalé činnosti (dočasně na 2 roky) ukončil dočasně funkci garanta zakladatel setkání Jan Lázňovský. Od počátku se setkání zúčastnilo 5 127 účastníků. Rok 2005 byl též rokem X. konference „Voda a pozemkové úpravy“. „Kulatá výročí“ ukázala, že bylo co oslavovat. Od této doby je účast na obou akcích téměř stejná a postupně je již více navštěvovaná konference. Činnost dnešní oblasti začala již před více jak 25 lety a její prvou akcí pro ostatní vodohospodáře bylo první setkání vodohospodářů. Po letech nesamostatné činnosti Oblast oficiálně vznikla 5. 12. 1991 vystoupením 16 členů z nedlouho před tím založeného Oblastního sdružení pro Prahu a střední Čechy, kam při vzniku sdružení původně „kutnohoráci“ přestoupili. Jádro nové oblasti tvořili převážně zakládající členové republikového Sdružení vodohospodářů České republiky. Jednalo se o část členů z původní odborné skupiny z MO ČSVTS při Agropodniku Kutná Hora a té době již mající zkušenosti z úspěšné činnosti zemědělských podnikových vodohospodářů a z šestiletého úspěšného pořádání setkání vodohospodářů v Bílém Podolí, později (1993) přesunutých do Kutné Hory. Tímto se vysvětluje již připravované 25. tradiční setkání vodohospodářů a teprve přes 18 let existence Oblastního sdružení Kutná Hora. Jubilejní XX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře uzavřelo prvých 20 let této vodohospodářské akce. Slavnostní setkání bylo třídenní, hlavně proto, aby poskytlo dostatek prostoru pro společenskou část a pro exkurzi na v historii již navštívená nejzajímavější místa. Ve společenské části byl i prostor pro tradiční sponzory, mnohaleté vystavovatelé, pro nejžádanější lektory setkání a řadu dalších hostů, příznivců vodohospodářů, včetně tradičních organizačních pracovníků. Po dvaceti letech ukončil nepřetržitou řadu odborného vedení a předal odborný garant Jan Lázňovský „štafetový kolík“ novému nástupci ing. Františku Kujanovi, který měl mít velikou šanci v roce 2007 přivítat 5 000 účastníka setkání, bohužel pokles zájmu o setkání zavinil, že 5 000 účastník přišel až v roce 2008. Po rezignaci Ing. Kujana na činnost ve Sdružení (11/2007) musela Oblast stanovit nového garanta a jim se opět stal Jan Lázňovský, který věří, že se mu podaří získat mladšího odpovědného nástupce. Sdružení vodohospodářů ČR je členěno do 4 samostatných oblastí, jejichž zástupci tvoří republikový výbor, kdy předsedové oblasti jsou automaticky členy výboru a další jsou volení členové. Sdružení má další orgány. K 13/12 2008, kdy na mimořádné valné hromadě bylo navrženo ukončení činnosti mělo sdružení 4 oblasti: · oblast pražská a středočeská (sídlo Praha) · oblast severočeská (Ústí nad Labem) · oblast moravská (sídlo Brno) · oblast kutnohorská (sídlo Kutná Hora) · Ukončily činnost oblasti: západočeská (2003), východočeská (2005) a jihočeská (2008). Základ kutnohorského oblastního sdružení původně tvořili podnikoví vodohospodáři (dle vyhlášky 42/1973 Sb.), dnes převládají členové v mnoha různých vodohospodářských funkcích. Sdružení vydávalo 15 let vlastní Zpravodaj, který byl distribuován jako příloha sudých čísel časopisu Vodní hospodářství. Bohužel RV na svém zasedání dne 17.února 2005 rozhodl o zrušení vydání republikového Zpravodaje. Je to veliká škoda. Internetovou stránku má Kutnohorská, Severočeská oblast a oblast pražská a středočeská (Původní stránka RV – http://sweb.cz/sv-cr byla zrušena). RV a oblasti (až na výjimky) nemají vlastní kanceláře a tak je kontakt možný hlavně na předsedy oblastí a republiky. Po mnoha létech příprava a čekání nabyl platnost nový vodní zákon 254/2001 Sb. a další nové předpisy. Velkým zklamáním zákona o vodách je vypuštění kapitoly o vodohospodářích, kteří předtím vykonali velmi prospěšnou činnost pro vodní hospodářství a celé životní prostředí. Poslanci tak zbavily podniky povinnosti ustavit odborného pracovníka pro vodní hospodářství, kterého těžko mohou nahradit vodohospodářsky nevzdělaní pracovníci. Původně silné sdružení vodohospodářů chřadne. Členská základna klesla v posledních letech pod jednu osminu. Doba se výrazně změnila, ale činnost vedení sdružení zůstala bez potřebných změn, bez reakce na současné podstatně jiné potřeby členů, spojené s jejich každodenní odbornou činnosti s výměnou dobrých zkušeností. Vedení sdružení přestalo pracovat na myšlenkách, které daly vzniknout sdružení, které přinášely nejen členům, ale i spolupracujícím firmám nejnovější informace a odborně ovlivňovaly vodohospodářské myšlení. OBLASTNÍ SDRUŽENÍ VODOHOSPODÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KUTNÁ HORA. Oblast má sídlo v Kutné Hoře, Na Špici 347. Nejvyšším orgánem je členská schůze oblasti scházející se běžně 2 x ročně. Činnost řídí 5 členný oblastní výbor volený na 2 roky, hospodaření kontroluje 3 členná revizní komise. Oblast vydává nepravidelně vlastní Zpravodaj a má svou tuto webovou stránku. Složení oblastních orgánů a kontaktní adresy uvádíme na titulní stránce naších stránek. Od roku 1998 postupně „omlazujeme“ členy orgánů oblasti. V polovině roku 2000 předal funkci předsedy 1. předseda oblasti Jan Lázňovský panu ing. Josefu Mlynářovi. Od podzimních voleb roku 2001 stál v čele oblasti Ing. František Kujan. Od ledna 2005 byl předsedou Ing. Petr Lázňovský a následně opět Ing. František Kujan, který 31. října 2007 rezignoval na veškerou činnost ve Sdružení a předsedou byl Ing. Petr Lázňovský, 30. září 2009 byly zvoleny nové výrazně změněné orgány oblasti. Předsedou oblasti je někdejší podniková vodohospodářka Eva Pokorná. Oblast v roce 2002 změnila základní řídící dokumenty a styl práce, ale postupně se vrací k osvědčeným původním. Členská základna po odchodu Jana Lázňovského a následně Ing. Josefa Mlynáře z funkcí předsedy poklesla z 83 členů na 42, v loňském roce došlo k zvýšení počtu členů oblasti na 53. Pro SVČR mělo nesmírný význam založení vlastního časopisu – Zpravodaje SVČR, jehož redakce a hlavně veliké mravenčí práce se ujal Dr. Ing. František Kastner, CSc. Právě jeho pojetí a přístup vytvořilo časopis, který přinášel vše co vodohospodáři nezbytně potřebují. Po jeho odchodu (vyzván předsedou RV) převzal funkci redaktora Ing. Stanislav Srnský, dnes Ing. Antonín Švanda. Bohužel v roce 2005 RV pro nedostatek financi zastavil vydávání tištěné formy Zpravodaje. V roce 2009 bylo obnoveno vydávání Zpravodaje v elektronické podobě. Nejdůležitější činnosti kutnohorské oblasti jsou vedle získávání a předávání odborných informací odborné akce doprovázené sborníky přednášek. Garanty akcí jsou členové oblasti a akce pořádáme ve vlastní režii. Cílem akce je vedle předání odborných informací od předních odborníků a výstavy firem i společenská část, v poslední době u vícedenních akcí doprovázená koncertem v chrámu svaté Barbory a společenský večer. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ Vedle několika odborných akcí ročně pořádaných kutnohorským sdružením jsou dominantní tradiční setkání vodohospodářů, stále bohatě navštěvovaná účastníky s ročním průměrem 217 účastníků (s rekordem na X. setkání 431 účastníků) a vystavujícími firmami. První setkání organizovala odborná skupina podnikových vodohospodářů zemědělských podniků u MO ČSVTS při OZS Kutná Hora a později Agropodniku Kutná Hora. Úspěšnost „setkání“ dala záruku tehdy 16 členům sdružení pro zahájení další úspěšné činnosti. Rozšíření základny oblasti až na 83 členů v roce 2000 umožnilo konat mimo setkání další akce, společenské vyžití členů a získání nevyhlášeného prvenství v konání odborných akcí celého sdružení a jistě i v dalších činnostech. Úspěšnost naší oblasti dokazuje, že 3/4 všech čestných členů SVČR je z naší oblasti. V listopadu 1986 v Dobřeni (10 km západně od Kutné Hory) se sešlo přes šest desítek podnikových vodohospodářů zemědělských podniků ze středočeského kraje na školení „Režimy hospodaření v PHO vodních zdrojů“. Asi nikdo z nich netušil, že zakládají tradiční setkání vodohospodářů v Bílém Podolí (cca 20 km východně od Kutné Hory) a nynější v Kutné Hoře. Nevěděli, že ročně ovlivní několika stovkám zájemcům o informace z životního prostředí a hlavně z vodního hospodářství po mnoho let „pomlázkové“ období. A nejen jim, ale i mnoha organizačním pracovníkům. Ale jak historie ukázala, většina si to vždy příštím rokem ráda zopakuje. Na setkáních zařazujeme hlavně přednášky naších tradičních a oblíbených lektorů, jako je JUDr. Ing. Emil Rudolf, přednosta ÚO MŽP ČR pro královehradeckou oblast. Setkání se z účastnil od roku 1990 již 17 x, pan RNDr. Jiří Kolář, KHS od 2. setkání 14 x, pan Ing. Jaroslav Růžička od 2. setkání 9 x. Min. 6 x se zúčastnil Ing. Jan Plechatý, bývalý ředitel VH MZe ČR, Ing. Jiří Rosický, někdejší ředitel Hydroprojektu a.s., lektor prvých 6 setkání Ing. Josef Růžička, t.č. resortní vodohospodář MZVž. Od 4. setkání přednesl 8 přednášek o úpravě a hlavně upravitelnosti vod Ing. Jaroslav Moravec, CSc. Vždy velmi zaujme pan profesor ing. Jan Šálek, CSc. (VÚT Brno – 10 x). Již 5 vystoupení bude mít letos Doc. Ing. Miroslav Janeček DrCs., ředitel VÚ a Ing. Pavel Punčochář CSc., ředitel vodního hospodářství MZe. Řada častých lektorů by byla mnohem delší, protože na setkáních zaznělo na 270 přednášek. Setkání se vedle lektorů a zástupců resortů zúčastnila řada význačných osob. Např. o neutěšený stav se podrobně zajímal a mnoho poznámek si udělal významný novinář – redaktor Mladého světa, spisovatel a hlavně zakladatel hnutí Brontosaurus Ing. Josef Velek, laureát Evropské ceny prof. Vaníček, Doc. B. Moldán CSc. a letos opět vystupující Ing. Václav Vučka a další. Význační představitelé známí mimo republiku byli určitou zárukou, že „vynášení tehdy tajných“ údajů o skutečném stavu životního prostředí a dopadů na zdraví a život lidí a celé přírody nebylo omezeno. Zásadou všech akcí je vydání vždy doprovodného sborníku. Na V. setkání v Bílém Podolí jsme vydali sborník Právních předpisů pro vodohospodáře. O sborník byl takový zájem, že v roce 2000 jsme vydali již XVII. aktualizované vydání (poslední). Sborník Právní předpisy – vodní hospodářství měl předpisy upravené v pracovní verzi umožňující rychlou orientaci v předpisech někdy s řadou dodatků a změn v dalších předpisech tj. předpisy jsou uváděny v úplném znění, třebaže řada z nich nemá oficiální úplné znění vydané. Po vyjití nového zákona o vodách a navazujících předpisů byla aktualizace sborníku zastavena. Se sborníky přednášek je vždy velký problém, protože na akci zveme čelné představitele resortů, ale Ti mají vždy velké problémy s dodáním příspěvku v požadovaném termínu, takže ne vinou pořadatelů některé příspěvky ve sborníku chybí. Náhradou připojujeme jiné příspěvky se záměrem doplnění daných témat autory, které s časových důvodů nemůžeme zařadit do programu přednášek. Program setkání jsme chtěli zpestřit malou výstavkou firem. Od VI. setkání se na setkáních presentuje řada předních (převážně vodohospodářských) firem více formami, mezi což patří předně výstavou v přísálí, vystoupením jejich zástupců či reklamou ve sborníku apod. O presentaci firem narostl zájem tak, že jsme museli např. na X. setkání omezit firmy na max. počet 50, v posledních 5 letech je účast presentujících se firem menší a to v průměru 21 firem ročně, s výrazným poklesem v roce 2006 a 7. Na VIII. až XVI. setkání jsme uspořádali soutěž firem, ale pro problematičnost vyhodnocení při různém sortimentů presentovaných výrobků a služeb, jsme od soutěže bohužel v posledních ročnících ustoupili a tím poklesl zájem firem o presentaci. Od VIII. setkání bylo na prvých třech místech vyhodnoceno 13 firem, z nich 6 vícekrát. Vévodí Fortex AGS Šumperk, který se umístil 3 x na prvém místě, po jednou na 2. a 3. místě, další byl Hydroprojekt a.s. Praha (4x, z toho 1x první), dalším dvojnásobným vítězem je ASIO s.r.o. Brno a Martes Praha. Z firem ochrany životního prostředí se umísťují do třetího místa Reo Amos Ostrava či Hapy End Praha. Vložné na akcích nám pomáhají snížit sponzoři, což umožní zařazovat na program i varhanní koncert pod gotickou klenbou chrámu sv. Barbory. K pravidelným sponzorům se řadí Fortex AGS Šumperk (8 x), dříve patříval Hydroprojekt a.s. Praha (5 x), Herbornerpumpenfagrik a Asio Brno (4 x). V roce 2000 až 2004 sponzorovaly Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře firmy: 4 x FORTEX-AGS a.s. Šumperk, ob rok BMH s.r.o. Olomouc, ÚNS – Laboratorní služby s.r.o. Kutná Hora, ESOX DPC s. r. o. Liberec, QH servis Uherské Hradiště, Stavby silnic a železnic a.s. Hradec Králové a minimálně jedenkrát: ASIO s.r.o. Brno-Slatina, Geosan spol.s r.o. Brno, GRUNDFOS s.r.o., Olomouc, MARTES Praha, PIPELIFE-FATRA s.r.o. Otrokovice, HAPPY END s.r.o. Praha, MT Mikrotunelování a.s. Prostějov, PARS aqua s.r.o. Praha, Tecam s.r.o. Hradec Králové, UPONOR Czech s.r.o. Praha. V roce 2005 sponzorovaly setkání firmy: ASIO s.r.o. Brno-Slatina, Geo Hrubý Plzeň, KERAMO STEINZEONG s.r.o. Borovany, Silnice Čáslav, Stavby silnic a železnic a.s. Praha, ÚNS – Laboratorní služby s.r.o. Kutná Hora a UPONOR Czech s.r.o. V roce 2006 a 2007 byl odborným garantem Ing. František Kujan v dalších letech opět Jan Lázňovský. V roce 2006 až 2009 sponzoroval setkání ÚNS – Laboratorní služby s.r.o. Kutná Hora a v roce 2009 i GEOSAN, spol. s r.o., Tuřanka 107, 627 00 Brno. Po poklesu účastníků v roce 2006 a 2007 opět se účast vrátila na předchozí úroveň. V přípravě je jubilejní XXV. setkání (20. – 21. dubna 2010). Oblast úzce spolupracuje s redakci Vodní hospodářství, která je více jak 17 let naším mediálním partnerem. Na setkáních se odehrálo mnoho příhod krásných a pro pořadatele dramatických. Významnou části jsou diskusní kluby. Příprava je značně náročná po organizační i odborné stránce. Akce nikdy nebyla komerční záležitosti jako většina obdobných akcí. Často i za cenu zákonité nižší účasti chceme přinést specifické nejaktuálnější a současně nejpotřebnější informace celého oboru vodního hospodářství a podstatné části celého životního prostředí. Nepořádáme jen „setkání“, ale i další akce jako např. konference „Voda a pozemkové úpravy“, pravidelné semináře a další akce. Zde jsou garanty další členové a značně zkušení. Pro zájemce, kteří „se bojí“ velkých akcí, tj. pro drobné podnikatele a zástupce obecních úřadů z okresu Kutná Hora a jsme dříve pořádali jednodenní semináře zaměřené na současnou legislativu životního prostředí a specifická školení k problematice odpadů, studní apod. Účast se pohybovala kolem 80 účastníků. Seminářem „Výstavba, provoz a asanace studní“ jsme otevřeli překvapivě provozovatelům studní i správním orgánům nakonec odborně neznámou problematiku s tak velkým zájmem, že jsme akci opakovali po Českých Budějovicích (ve spolupráci s jihočeskou oblasti) a Havířově – XII, seminář v Chotěboři a poté opět v Kutné Hoře (na posledním XIII. semináři, ale s malou účasti), ale zde je opět prostor pro dobrou osvětu. VODA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY V loňském roce jsme uspořádali již XIII. konferenci „Voda a pozemkové úpravy. Na programu je vždy řešení provádění pozemkových úprav a jejich vazba na vodní hospodářství. Účast nad 100 účastníků a předních odborníků je projevem zájmu o tuto problematiku. S ohledem na vysoký stavební objem technických opatření pozemkových úprav, kdy jsou budovány objekty výrazně ovlivňující vodní hospodářství a celé životní prostředí, je dobrá spolupráce odborníků vodního hospodářství, pozemkových úprav a z ostatních oborů životního prostředí nezbytná. SVČR Přes nepochopení tvůrců zákonů měla by být funkce podnikového vodohospodáře zachována a navíc se zákony musí začít dodržovat a správní a kontrolní orgány musí mít odvahu a sílu vynutit jejich důsledné plnění. Celková osvěta musí celé společnosti výrazně rozšířit znalosti pravidel zásad životního prostředí, aby bylo pro každého samozřejmostí je dodržovat. Publikovaná vystoupení některých aktivistů v životním prostředí jsou brána pouze jako senzace a zkreslují správný směr zastánců celkového pohledu na životní prostředí. Dnes je společnost již i ve finační pohodě a nadále pokračuje v činnosti. Věříme, že činnost sdružení má pozitivní význam a prospěch přináší dobrá činnost všech oblastí.

Vodohospodářské zaměření