Archiv pro rubriku: Akce

AKCE 2018

   ——————————————————————————

Předběžné upozornění na odborné akce které jsou připravovány v roce 2018 a na které budou vždy v předstihu několika týdnů rozesílány pozvánka s přihláškou, a tyto začnou být ke stažení i na   webové adrese  www.cvtvhs.cz.

 • 078 Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 11.9.2018
 • 088 Národní dialog o vodě 2018 – „Vodní hospodářství a veřejné zájmy“, Hotel Skalský Dvůr na Vysočině, 18./19.9.2018
 • 098 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 1.10.2018
 • 108 Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 10.10.2018
 • 118 Seminář Adolfa Patery 2018 – Extrémní hydrologické jevy v povodích, Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217,
 • Níže je odkaz na  pozvánku a přihlášku k účasti na tradičním „Semináři Adolfa Patery 2018 – Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích“, který se bude konat dne 1. října v sále č. 217 sídla ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Přihláška SAP 2018

  Pozvánka SAP 2018 

 • pozvánka i s přihláškou budou ke stažení také na  webových stránkách www.cvtvhs.cz
 • 24.10.2018
 • 128 Vodní toky 2018, Hotel Černigov v Hradci Králové, 20./21.11.2018.

 

 

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

 

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

Semi­nář se bude  zabý­vat aktu­ální proble­ma­ti­kou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), která je nedíl­nou součástí adap­tační stra­te­gie zmír­nění dopadů změn klimatu. Jednou z podmí­nek udrži­tel­ného rozvoje je i systé­mová apli­kace hospo­da­ření s dešťo­vou vodou.

Hlavní náplní semi­náře bude:

 • platná legisla­tiva v oblasti dešťo­vých vod
 • tech­nické normy systémů HDV
 • ukázky reál­ných příkladů z ČR a zahra­ničí
 • před­sta­vení on-line nástroje pro podporu rozhodo­vání ve fázi návrhu a schva­lo­vání
 • před­sta­vení dlou­ho­době udrži­tel­ného řešení sráž­ko­vých vod ve vašem městě.

 Termín:

24.10. 2018 Chru­dim (10:00–16:00) — místo bude upřes­něno
regis­trace

V roce 2017 se usku­teč­nily semi­náře v Táboře, Hole­šově, Brně a Děčíně.

Semi­nář je pro všechny účast­níky zdarma.
Každý účast­ník semi­náře obdrží zdarma publi­kaci Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR.

Mate­ri­ály ke stažení:

Před­ná­še­jící:

 • Ing. Jiří Vítek
 • doc. Ing. David Strán­ský, Ph.D.
 • Dr. Ing. Ivana Kabel­ková
 • Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lej­ším odve­dení jednot­nou stoko­vou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné.

Kontakt:   PhDr. Dagmar Koucká, tel.: 737 909 300,  dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

 


  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ASIO, s.r.o. WEBINÁŘE 2018, desátý se uskuteční 26. 10. 2018

   Odkaz na firmu ASIO, s.r.o.


 

WEBINÁŘE (on-line semináře) 2018

19.01.2018 – Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém + Pozvánka na jarní semináře
Popis webináře:  Ještě je možnost získat dotace z dotačního titulu „Dešťovka“, a tak by bylo škoda se nepodělit o know-how a novinky z této oblasti. Dokonce již máme i první oficiálně zrealizovanou akci na využití srážkové vody na osobní hygienu s využitím AS-AQUALOOP RAIN. Začátek roku je i ideální doba na objednání takových zařízení díky tomu, že uvedené výrobky jsou nabízeny za loňské ceny a navíc ještě se slevou. Levněji už skladování srážkových vod nepořídíte a webinář je příležitost jak se nachytřit a případně neudělat chyby při výběru vhodných aparátů, pokud byste se rozhodli investovat.

02.03.2018 – Srážkové vody a HDV
Popis webináře: Pro rok 2018 je připravena řada novinek v nabídce a webinář je příležitost se seznámit s tím, jak je co nejlépe navrhnout. Tentokrát bude webinář zajímavý i (zejména) pro architekty, kteří se chtějí seznámit s řešeními, které jsou nejen účelné z hlediska funkce (zasakování a zlepšení klimatu), ale i z hlediska architektonického – unikátní kombinace propustných zpevněných ploch a zatravněných ploch s vysokým uživatelským standardem vhodná pro parkoviště a areály, z kterých má odtékat co nejméně vody.

06.04.2018 – Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
Popis webináře: Stejně jako loni i letos se budeme věnovat nerovnoměrnostem v nátoku. Nerovnoměrnost je jedna z okolností, s níž je při návrhu biologického čištění obtížné se vyrovnat. Webinář poskytne náměty na řešení a nabídne i vhodné výrobky, s jejichž pomocí se s problémem dá popasovat a vyřešit ho. Otázka nabyla na významu po tom, co se dále zpřísnily a zpřísňují požadavky na odstranění celkového dusíku.

27.04.2018 – ČOV AS-HSBR – nová konstrukce SBR reaktoru
Popis webináře: Připravili jsme pro Vás webinář pro nově prezentovanou komunální ČOV určenou pro čištění splaškových vod produkovaných například z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Bude představena nová konstrukce SBR reaktoru pod obchodním názvem AS-HSBR, její hlavní výhody, mezi něž patří vyrovnání se s nerovnoměrnostmi v nátoku, typy nádrží, možnosti osazení a další.

25.05.2018 – Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
Popis webináře: ASIO je partnerem řady technologických průmyslových firem a díky výzkumu získává průběžně i další know-how v oblasti úpravy a zejména recyklace odpadních vod. V rámci webináře budou představena řešení představující nový přístup k čištění průmyslových vod.  Přístup, kde je prioritní recyklace vody a minimalizace odpadů, jejichž likvidace bude stále ekonomicky náročnější.

29.06.2018 – Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Popis webináře: Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout a to jak při řešení problémů s prostředím celkově (výroba, objekty čistíren), tak i s místními úniky zápachu z čerpacích jímek nebo kanalizací.

27.07.2018 – Objekty na stokových sítích
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) odlučovačů lehkých kapalin a odlehčovacích komor včetně ekonomiky výstavby. Bude představena nová řada jednoduchých typových čerpacích stanic.

31.08.2018 – Šedé vody a získávání tepla z odpadních vod
Popis webináře: Opět se vrátíme k tématu šedých vod a jejich využití a pak jako novinku představíme praktické možnosti rekuperace tepla z odpadních vod. Webinář je vhodný jak pro developery, tak i architekty a projektanty TZB. Budou představeny konkrétní výrobky a způsob jejich aplikace tak, aby se uživatelé vyvarovali chyb při návrhu a instalaci.

05.10.2018 – Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Popis webináře: Úprava vody jako taková pracuje s různými možnostmi úpravy dle požadavků jednotlivých odvětví a spotřebišť, pro která má být upravená voda využita. Požadované kvality vody je dosaženo různými technologiemi, které budou na webináři představeny. V podstatě je většina případů řešitelná použitím různých modulů, a tak samotná úpravna je jednoduchá skládačka… tedy na první pohled.

26.10.2018 – Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků … aneb ASIO a TZB
Popis webináře: Opět téma určené zejména projektantům TZB. Oblast, ve které se potkávají všechny aktivity ASIO NEW a zároveň i oblast, kde je neustále rozšiřováno know-how. Úplné dělení vod je možná ještě nadčasové, ale oddělené hospodaření s jednou složkou již teď může vyřešit neřešitelný problém nebo podstatně snížit provozní náklady budovy.

30.11.2018 – AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu a hledání optimálního řešení
Popis webináře: S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování – touto problematikou se bude zabývat zmíněný webinář.

14.12.2018 – Nové výrobky a technologie pro rok 2019
Popis webináře: Bilancování roku 2018 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2019. Nové výrobky, nové technologie a zkušenosti z realizovaných novinek.              

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

 

    
 

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live